کلاس معکوس: کارایی آموزشی و تأثیر آن بر عملکرد درسی و بار شناختی ادراک شده دانشجویان(مورد مطالعه: درس فناوری اطلاعات در روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور)

علی عبدی

دوره 13، شماره 45 ، تیر 1398، ، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.144872.1593

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه کارایی آموزش به روش معکوس و روش معمول بر عملکرد درسی و میزان بار شناختی ادراک‌شده دانشجویان رشته روان‌شناسی در درس فناوری اطلاعات در روان‌شناسی انجام شد. در این بررسی از روش پژوهش شبه آزمایشی، طرح دوگروهی با پیش­آزمون و پس­آزمون استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه پیام ...  بیشتر

سبک شناختی، هیجان تحصیلی و عملکرد درسی در دانشجویان

حسن اسدزاده

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، ، صفحه 79-96

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین رابطۀ بین سبکشناختی، هیجان تحصیلی و عملکرددرسی در دانشجویان انجام شد . جامع ۀ پژوهش عبارت بود از کلی ۀ دانشجویان مقطعکارشناسی دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی که در سال1389 مشغول تحصیل بودند. گروه نمونۀ آماری شامل 131 نفر از دانشجویان بود - تحصیلی 90برای سنجش سب ک (KAI) که بهروش تصادفی ...  بیشتر