نقش سبک های تفکر مدیران آموزشی در انطباق رفتار آنان با شاخ صهای رهبری تحولی

علی مهدوی شکیب؛ محمدرضا آهنچیان

دوره 8، شماره 26 ، آذر 1393، ، صفحه 99-126

چکیده
  سبک های تفکر و نوع نگاه مدیران به مسائل پیرامون خود م یتواند به عنوان یک مؤلفه مهم در ارتباط با توسعه وبالندگی سازمانی و رهبری سازمان نق شآفرینی نماید. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش سبک های تفکر مدیرانآموزشی در انطباق رفتار آنان با شاخص های رهبری تحولی انجام شد. روش تحقیق همبستگی بود. جامعه آماریشامل 72 مدیر آموزشی شاغل در مدارس بودند ...  بیشتر