«مطالعۀ وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزش ارائه شده در ایران »

معصومه سعد محمدی؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج الهی؛ آرش قربان نیا دلاور

دوره 9، شماره 29 ، شهریور 1394، ، صفحه 32-54

چکیده
  کیفیت برنامه های آموزشی به ویژه خدمات آموزشی و به تبع آن رضایت یادگیرندگان در آموزش مجازی عنصر مهمیدر خصوص ترک تحصیل یادگیرندگان و یا ماندگاری آنان در سیستم آموزشی است. از طرفی ارتقاء وضعیت کیفیخدمات آموزشی نیازمند بررسی مستمر است. از این رو مطالعۀ وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزشارایه شده در ایران هدف اصلی این بررسی است. ...  بیشتر