1. بررسی و ارزیابی میزان کیفیت آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز تالش

تورج حسن زاده

دوره 14، شماره 48 ، فروردین 1399، ، صفحه 41-57

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی و ارزیابی میزان کیفیت آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز تالش در سال تحصیلی 1395 انجام پذیرفته است. ماهیت مطالعه‏ی حاضر پیمایشی بوده که به روش توصیفی-تحلیلی در میان 214 نفر از دانشجویان رشته‏های مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و جغرافیای دانشگاه پیام نور مرکز تالش که به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب‌شده ...  بیشتر