شناسایی و الویت بندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی تاثیرگذاربر خلاقیت و ادراک توانمندی های هنرجویان شهرستان ایرانشهر

عیسی دهانی؛ عبدالمحمد طاهری؛ علیرضا قاسمی زاد

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 399-417

چکیده
  درجامعه امروزی،گرایش کارآفرینان وراهبردهای کارآفرینی می‌توانددرخلاقیت وادراک توانمندی‌های دانش‌آموختگان وهنرجویان جامعه تأثیرگذار باشد.به‌طورکلی،این پژوهش ازمحدودمطالعاتی است که برروی تأثیرگذاری راهبردهای کارآفرینی سازمانی برخلاقیت وhدراک توانمندی‌ها ]صورت گرفته است هدف پژوهش حاضر ]شناسایی واولویت‌بندی راهبردهای کارآفرینی ...  بیشتر