مقایسه اثر بخشی دبیرستان های دخترانه مجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی غیرمجری در آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

حبیب اله طاهرپورکلانتری؛ محمد زاهدی؛ مریم حقیقت گو

دوره 1، شماره 2.3 ، مهر 1386، ، صفحه 31-43

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رضایت، پیشرفت تحصیلی و ورزشی و نظم و انضباط دانش آموزان دختر مدارس مجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی با دانش آموزان دختر دبیرستان های غیرمجری است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دبیرستان های دخترانه مجری و غیرمجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران بوده است که با استفاده ...  بیشتر