1. ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

زهره حسنی؛ محمود ابوالقاسمی؛ اصغر مشبکی اصفهانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، بهار 1397، ، صفحه 1213-1234

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق ارائه­ی الگویی جهت کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه­ای بود. پژوهش حاضر از منظر هدف توسعه­ای- کاربردی، از نظر داده­ها کیفی و از نظر ماهیت و روش اجرا داده بنیاد بود. جامعه مورد مطالعه خبرگان حوزه کارآفرینی دانشگاهی و کادر آموزشی (اعضاء هیات علمی و مدرسین) دانشگاه فنی و حرفه­ای در سال 95-94 بودند که به ...  بیشتر