1. تأثیر قابلیت های سازمانی و اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه ها

آفرین اخوان؛ محمد صالح اولیاء؛ یحیی زارع مهرجردی؛ مصطفی جعفری

دوره 7، شماره 20 ، بهار 1392، ، صفحه 53-77

چکیده
  چکیدهدر این مقاله سعی شده است مدل جامعی جهت بررسی تأثیر قابلیتهای سازمانی و اقدامات مدیریتدانش بر عملکرد دانشگاه ارائه شود. قابلیتهای سازمانی ، اقدامات مدیریت دانش و عملکرد سازمانیبه عنوان عناصر مشترک در مدلهای مختلف شناسایی شدند و امکان تعمیم و تفسیر هر عنصر بهتنهایی و ارتباط آنها در موضوع آموزش عالی از طریق تحلیل دادههای کیفی ...  بیشتر