1. دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین‌المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران (بررسی موردی دانشگاه پیام نور)

آزیتا سلاحقه؛ مهران فرج الهی؛ محمدرضا سرمدی؛ نعمت الله موسی پور

دوره 12، شماره 42 ، پاییز 1397، ، صفحه 139-156

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2018.83022

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین‌المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و در زمره پژوهش‌های توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل مدیران، اعضاء هیئت‌علمی و دانشجویان دکتری برنامه‌ریزی آموزش از دور در سال تحصیلی 95-96 است. ابتدا با مطالعه ادبیات و نظرسنجی از خبرگان؛ ...  بیشتر

2. طراحی و اعتباریابی الگوی تربیت اخلاقی متناسب با ویژگیهای دانش آموزان دوره ابتدایی ایران با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نسرین حیدری زاده؛ زهره اسمعیلی؛ مهران فرج الهی؛ طیبه صفایی

دوره 12، ویژه‌نامه ، بهار 1397، ، صفحه 231-247

چکیده
  یکی از مسائل مهم، که تعلیم و تربیت معاصر با آن رو به‏روست، مسئله تربیت اخلاقی است. اهمیت تربیت اخلاقی در نظام‌ آموزش و پرورش بخصوص دوران ابتدایی امری بدیهی و غیر قابل انکار است و تربیت اخلاقی نیز بخشی از برنامه تربیتی است که عهده دار شکوفایی استعداد های علمی و عملی اخلاقی دانش آموزان است.  روش : پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی با رویکرد ...  بیشتر

3. «مطالعۀ وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزش ارائه شده در ایران »

معصومه سعد محمدی؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج الهی؛ آرش قربان نیا دلاور

دوره 9، شماره 29 ، تابستان 1394، ، صفحه 32-54

چکیده
  کیفیت برنامه های آموزشی به ویژه خدمات آموزشی و به تبع آن رضایت یادگیرندگان در آموزش مجازی عنصر مهمیدر خصوص ترک تحصیل یادگیرندگان و یا ماندگاری آنان در سیستم آموزشی است. از طرفی ارتقاء وضعیت کیفیخدمات آموزشی نیازمند بررسی مستمر است. از این رو مطالعۀ وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزشارایه شده در ایران هدف اصلی این بررسی است. ...  بیشتر