نویسنده = امیر حسین محمد داودی
1. شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی؛ مورد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 25-39

جواد مقدسی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمدداودی


2. عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفه‌های فرهنگی آموزش زبان خارجی و ارائه یک الگوی مناسب (موردمطالعه: زبان انگلیسی)

دوره 11، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 207-219

سمانه محمدخانی؛ عباسعلی قیومی؛ امیر حسین محمد داودی؛ سیده نازنین امیر ارجمندی