نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

3 گروه برنامه ریزی درسی، واحد مرند دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه پدیدارشناسی موانع و راهکارهای ارتباطی موجود در برنامه درسی کاردانش با صنعت بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. روش گرد آوری داده ها در پژوهش حاضر از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته تا اشباع داده ها با 9 نفر از اساتید دانشگاه و معلمان و دبیران آموزش‌وپرورش شهرستان خوی در سال 1398-1399 که به صورت هدفمند از قبل انتخاب شده بودند انجام شد. مصاحبه های ضبط شده به روش هفت مرحله ای کلایزی مورد تجریه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده ها در این پژوهش نشان داد که موانع برنامه درسی کاردانش با صنعت شامل چهار مضمون عبارت‌اند از: مشکلات فرهنگی و ارزشی، مشکلات ساختاری و ارتباطی، مشکلات امکانات و منابع، مشکلات آموزشی و محتوای درسی. راهکارهای ارتباطی برنامه درسی کاردانش با صنعت شامل سه ضمون بهبود آموزش های مهارتی صنعت، بهبود ساختار سازمانی و بهبود ارتباط مدارس و صنعت، بهبود امکانات مدارس و انگیزه لازم یادگیرندگان و دانش آموزان بود.

کلیدواژه‌ها