آسیب‌شناسی نظام آموزش‬های فنی‌حرفه‌ای براساس مدل تعالی سازمانی (EFQM)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دانشکده علوم تربیتی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند (تهران)، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران.

10.22034/jiera.2019.100552

چکیده

این یک تحقیق اکتشافی، کمی، کیفی و کاربردی است. جامعه مورد مطالعه درمرحله کیفی شامل خبرگان وافراد رده بالا وصاحب‌نظر، کلیه کارشناسان ومدیران آموزشی ونیزصاحبنظران بخش‌های آموزشی سازمان فنی وحرفه‌ای شهرتهران می‌باشد. حجم نمونه تعداد 292 نفر کارکنان سازمان فنی وحرفه ای بودند. به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه‌ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شد. برای تحلیل داده‌های کیفی پژوهش از تحلیل محتوا و در بخش کمی آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی و آزمون تی تک نمونه‌ای) استفاده شد. داده های به دست آمده از طریق آزمون tتک نمونه ای و مدل‌سازی معـادلات سـاختاری و بـا استفاده از نرم افزار spss ،Lisrel تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که برمبنای 65 مفهوم در 6 خرده مقیاس تدوین و دراختیارکارکنان جهت سنجش بخش کمی تحقیق قرارگرفت. باتوجه به داده‌های پرسشنامه می‌توان نتیجه گرفت که آزمون دراین 6 آسیب (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، علمی، مدیریتی و رهبری) معنادارمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها