شیوه های آموزش مناسب
تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر انعطاف پذیری شناختی، سرزندگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان دختر

فاطمه السادات احمدی حسینیان نژاد؛ معصومه شریعت کیایی

دوره 17، شماره 62 ، مهر 1402، ، صفحه 98-110

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.401000.2990

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر انعطاف‌پذیری شناختی، سرزندگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی در دانش‌آموزان دختر انجام شد.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول منطقه 5 شهر تهران در سال ...  بیشتر

شیوه های آموزش مناسب
رویکردی پدیدارشناسانه به تجربه زیسته نومعلّمان

مظهر بابایی

دوره 17، شماره 61 ، تیر 1402، ، صفحه 70-86

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.402203.2994

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، واکاوی تجارب زیسته‌ی نو معلمان از چالش‌های پیشروی خود در مدارس استان کردستان و ارائه راهکارهایی برای کاهش این چالش‌ها بود. رویکرد پژوهش توصیفی با پارادایم انتقادی بود و از رویکرد پدیدارشناسی و اسنادی - کتابخانه‌ای بهره برده شد. جامعه آماری، شامل تمام نو معلمان ابتدایی دارای سابقه یک تا پنج سال (1401-1396) در استان کردستان ...  بیشتر