آ

 • آسیب‬ شناسی آسیب‏ شناسی نظام آموزش‏ های فنی ‏و‏ حرفه ‏ای براساس مدل تعالی سازمانی [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 163-185]

 • آسیب شناسی آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(1395) [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 7-23]

 • آگاهی از برند اثر آگاهی از برند محوطه‏ها و بناهای ثبت میراث جهانی بر یادگیری تجربی کودکان از برند مقصدهای گردشگری [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 159-174]

 • آمریکا بررسی تطبیقی ابعاد برنامه های توسعه حرفه‌ای معلمان ابتدایی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 73-90]

 • آموزش آسیب‏ شناسی نظام آموزش‏ های فنی ‏و‏ حرفه ‏ای براساس مدل تعالی سازمانی [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 163-185]

 • آموزش مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 483-494]

 • آموزش الکترونیک ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی در آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ارزشیابی سیپ [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 7-22]

 • آموزش شهروندی طراحی الگوی برنامه درسی آموزش شهروندی برای دانش ‏آموزان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 39-60]

 • آموزش ضمن خدمت تبیین رویکردهای ارزشیابی برنامه‌ های آموزشی ضمن خدمت نیروهای انسانی در سازمان های مدرن [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 159-178]

 • آموزش عالی تحلیل انتقادی عوامل برون دانشگاهی موثر بر رتبه جهانی دانشگاه‌های ایران [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 91-109]

 • آموزش عالی بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) وکاربردهای آن درآموزش عالی مطالعه دانشگاههای منتخب ایران [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 193-205]

 • آموزش عالی شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه ها با استفاده از تکنینک های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 609-636]

 • آموزش عالی اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر تئوری حداقلی بر یادگیری و یادداری دانشجویان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 127-142]

 • آموزش عالی ارائۀ الگویی چهار لایه برای امکان‌سنجی و استقرار اثربخش حکمرانی خوب در آموزش عالی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 143-162]

 • آموزش عالی طراحی الگویی جهت ارزیابی کیفیت مبتنی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 163-189]

 • آموزش عالی نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول‏آفرین و جانشین‏پروری در آموزش عالی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 119-136]

 • آموزش علوم شناسایی برخی از بدفهمی‏های دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی بر اساس مطالعه تیمز 2015 [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 127-143]

 • آموزش فناوری اطلاعات اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر تئوری حداقلی بر یادگیری و یادداری دانشجویان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 127-142]

 • آموزش کارآفرینی عوامل مؤثر بر آموزش کارآفرینی کسب‏وکارهای دانش ‏بنیان در شتاب‏دهنده‏های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 95-110]

 • آموزش و پرورش ارایه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز درآموزش و پرورش بر اساس یک نظریه داده بنیاد [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 255-269]

 • آموزگاران طراحی مدل مدیریت استعداد معلمان درنظام آموزش و پرورش [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 311-321]

 • آموزه‌های اجتماعی اثربخشی بسته آموزه‌های اجتماعی لگو بر قضاوت اخلاقی و مهارت‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 61-79]

 • آموزه های دینی شناسایی عوامل و شاخص های اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه شهرتهران براساس آموزه های دینی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 547-565]

 • آیین نامه آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(1395) [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 7-23]

ا

 • احساس تعلق به مدرسه بررسی رابطه نیازهای بنیادین روان‏ شناختی در روابط با احساس تعلق به مدرسه در دانش ‏آموزان: نقش واسطه‏ای خودکارآمدی اجتماعی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 191-204]

 • اخلاق شناسایی عوامل و شاخص های اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه شهرتهران براساس آموزه های دینی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 547-565]

 • اخلاق حرفه ای شناسایی عوامل و شاخص های اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه شهرتهران براساس آموزه های دینی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 547-565]

 • ادراک توانمندی شناسایی و الویت بندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی تاثیرگذاربر خلاقیت و ادراک توانمندی های هنرجویان شهرستان ایرانشهر [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 399-417]

 • ارائه مدل ارائه مدل مناسب عوامل موثر برکیفیت اموزشی درمدارس ابتدایی شهر تهران [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 369-382]

 • ارتباط غیرکلامی مقایسه اثر شکاف نسلی در استفاده از زبان، ارتباط کلامی و غیر کلامی پدران و پسران آن‌ها از دیدگاه زبان‌شناختی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 685-701]

 • ارتباط کلامی مقایسه اثر شکاف نسلی در استفاده از زبان، ارتباط کلامی و غیر کلامی پدران و پسران آن‌ها از دیدگاه زبان‌شناختی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 685-701]

 • ارزشیابی بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) وکاربردهای آن درآموزش عالی مطالعه دانشگاههای منتخب ایران [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 193-205]

 • ارزشیابی آموزش ترکیبی ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی در آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ارزشیابی سیپ [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 7-22]

 • ارزشیابی سیپ ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی در آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ارزشیابی سیپ [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 7-22]

 • ارزیابی ایستا اثرات و نحوه ارزیابی پویا ، ارزیابی پویای رایانه‌ای ، ارزیابی ایستا و درک مطلب [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 25-39]

 • ارزیابی پویا اثرات و نحوه ارزیابی پویا ، ارزیابی پویای رایانه‌ای ، ارزیابی ایستا و درک مطلب [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 25-39]

 • ارزیابی پویا رایانه‏ای اثرات و نحوه ارزیابی پویا ، ارزیابی پویای رایانه‌ای ، ارزیابی ایستا و درک مطلب [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 25-39]

 • ارزیابی عملکرد شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه ها با استفاده از تکنینک های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 609-636]

 • ارزیابی کیفیت طراحی الگویی جهت ارزیابی کیفیت مبتنی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 163-189]

 • استراتژی تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجراو ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با رویکرد SWOT [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 293-310]

 • استعداد طراحی مدل مدیریت استعداد معلمان درنظام آموزش و پرورش [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 311-321]

 • استنتاجی فرانکنا استنتاج اهداف، مبانی واصول عدالت در ‌‌‌روش‌های تعلیم و تربیت بر اساس آموزه‌های اسلامی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 27-36]

 • اسناد بالادستی شناسایی مؤلفه‏ها و تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی بر مبنای سند تحول بنیادین [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 69-81]

 • اسنادهای علّی تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر اسنادهای علّی و راهبردهای مقابلة شناختی دانشجویان [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 55-72]

 • اشتیاق تحصیلى مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلى، خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 23-39]

 • اشتیاق تحصیلی نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه بین اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 75-90]

 • اشتیاق تحصیلی اثر توانمندی منش بر اشتیاق و بهزیستی تحصیلی با میانجیگری استفاده از توانمندی های منش [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 79-96]

 • اشتیاق شغلی ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت‏گرا به‏منظور پیش‏بینی اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه بر اساس تعهد سازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 81-97]

 • اصول استنتاج اهداف، مبانی واصول عدالت در ‌‌‌روش‌های تعلیم و تربیت بر اساس آموزه‌های اسلامی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 27-36]

 • اضطراب امتحان تحلیل کانونی روابط بین اضطراب امتحان و انگیزه پیشرفت با خودناتوان‏سازی و اهمال‏کاری تحصیلی در دانشجویان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 21-35]

 • اعتبار اعتبارسنجی الگوی مدیریت عملکرد اعضای هیأت علمی بر اساس مولفه های سرمایه فکری [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 141-161]

 • اعتبارسنجی طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه پایدار، توسعه ی حرفه ای و تربیت شهروندی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 111-124]

 • اعضای هیئت‏ علمی اعتبارسنجی الگوی مدیریت عملکرد اعضای هیأت علمی بر اساس مولفه های سرمایه فکری [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 141-161]

 • الگوی MIMIC اثربخشی بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی در افزایش خودتنظیمی: نقش واسطه‏ای برنامه‏ریزی  [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 7-20]

 • الگوی برنامه درسی طراحی الگوی برنامه درسی آموزش شهروندی برای دانش ‏آموزان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 39-60]

 • الگوی مصرف مصادره نهایی (دانلئویی) «بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر الگوی مصرف معلمان شهر تهران » [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 419-437]

 • الگوی مصرف نهایی (وبلن) «بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر الگوی مصرف معلمان شهر تهران » [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 419-437]

 • الگوی مطلوب تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت وارائه الگوی مطلوب [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 525-546]

 • انتشار بازنگری برنامه درسی بازنمایی تجارب زیسته اساتید در انتشار بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 83-94]

 • انسان‏گرایی ارائه الگو برای رهبری اصیل در استادان با رویکرد انسان‏گرایی در سازمان‏های آموزش عالی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 137-158]

 • انعطاف پذیری ارائه مدل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی و و ضعیت آن دانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی :استان خراسان رضوی) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 509-524]

 • انگلستان بررسی تطبیقی ابعاد برنامه های توسعه حرفه‌ای معلمان ابتدایی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 73-90]

 • انگیزش رابطه تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش در کار ( مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 439-460]

 • انگیزش تحصیلی تبیین تجربیات زنده دانش‏ آموزان از عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی: یک مطالعه کیفی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 125-135]

 • انگیزش درونی هویت تحصیلی، انگیزش درونی و خودکارآمدی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های درگیری شناختی عمیق [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 7-22]

 • انگیزه پیشرفت تحلیل کانونی روابط بین اضطراب امتحان و انگیزه پیشرفت با خودناتوان‏سازی و اهمال‏کاری تحصیلی در دانشجویان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 21-35]

 • اهداف پیشرفت رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 109-125]

 • اهمال‏کاری تحصیلی تحلیل کانونی روابط بین اضطراب امتحان و انگیزه پیشرفت با خودناتوان‏سازی و اهمال‏کاری تحصیلی در دانشجویان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 21-35]

 • اولویت‌بندی شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین ایرانی با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل سلسه‌مراتبی گروهی [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 161-182]

 • ایران بررسی تطبیقی ابعاد برنامه های توسعه حرفه‌ای معلمان ابتدایی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 73-90]

ب

 • بازنگری برنامه درسی بازنمایی تجارب زیسته اساتید در انتشار بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 83-94]

 • بدفهمی‏ آموزش ابتدایی شناسایی برخی از بدفهمی‏های دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی بر اساس مطالعه تیمز 2015 [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 127-143]

 • برنامة آموزش تاب‏آوری تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر اسنادهای علّی و راهبردهای مقابلة شناختی دانشجویان [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 55-72]

 • برنامه درسی طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه پایدار، توسعه ی حرفه ای و تربیت شهروندی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 111-124]

 • برنامه درسی بازنمایی تجارب زیسته اساتید در انتشار بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 83-94]

 • برنامه درسی شناسایی مؤلفه‏ها و تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی بر مبنای سند تحول بنیادین [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 69-81]

 • برنامه درسی دگرگون شونده تبیین مفهوم برنامه‏ درسی دگرگون‏ شونده با نظر به کاربرد آن در توسعه خلاقیت دانش‏ آموزان در نظام آموزشی ایران [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 125-140]

 • برنامه‏ریزی اثربخشی بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی در افزایش خودتنظیمی: نقش واسطه‏ای برنامه‏ریزی  [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 7-20]

 • برنامه کاهش استرس اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر دوره متوسطه [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 383-397]

 • برنامه‌های توسعه حرفه‌ای بررسی تطبیقی ابعاد برنامه های توسعه حرفه‌ای معلمان ابتدایی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 73-90]

 • بهداشت روان اثربخشی برنامه تعاملاتی شناختی-رفتاری مثبت‏گرا بر بهداشت روان و رضایت از شغل معلمان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 137-157]

 • بهزیستی تحصیلی اثر توانمندی منش بر اشتیاق و بهزیستی تحصیلی با میانجیگری استفاده از توانمندی های منش [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 79-96]

 • بهزیستی روان‌شناختی اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی مبتنی بر نظریه آدلر بر خودکارآمدی تصوری و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 37-55]

 • بهینه کاوی (بنچ مارکینگ ) بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) وکاربردهای آن درآموزش عالی مطالعه دانشگاههای منتخب ایران [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 193-205]

 • بی‏ عدالتی آموزشی تدوین مدل ساختاری ناسازگاری تحصیلی بر اساس بی عدالتی آموزشی، فرسودگی، فریبکاری تحصیلی وعدم خود کارآمدی دانشجویان [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 41-54]

 • بین ‏المللی شدن الگوی راهبردهای سه‌گانه بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌های منتخب دولتی ایران [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 97-126]

پ

 • پاسخگویی بررسی شکاف وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه پژوهی [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 91-107]

 • پاسخگویی ارائه مدل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی و و ضعیت آن دانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی :استان خراسان رضوی) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 509-524]

 • پژوهشگری بررسی شکاف وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه پژوهی [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 91-107]

 • پیامدها جایگاه و نقش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان: ابعاد، راهبردها و پیامدها [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 567-584]

ت

 • تاب آوری تحصیلی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر دوره متوسطه [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 383-397]

 • تجربیات زنده تبیین تجربیات زنده دانش‏ آموزان از عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی: یک مطالعه کیفی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 125-135]

 • تحلیل محتوا شناسایی مؤلفه‏ها و تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی بر مبنای سند تحول بنیادین [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 69-81]

 • تدریس مشارکتی مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلى، خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 23-39]

 • تدوین تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجراو ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با رویکرد SWOT [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 293-310]

 • تربیت اجتماعی تبیین مبانی تربیت سیاسی واجتماعی در اندیشه های دیویی و مطهری به منظور تدوین الگوی تربیت شهروندی برای آموزش و پرورش [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 271-291]

 • تربیت اخلاقی ارائه الگوی تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران (مطالعه موردی: آموزش وپرورش استان مازندران) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 585-609]

 • تربیت بدنی تأثیر تلفیق درس تربیت‏بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت‏های بنیادی دانش ‏آموزان دختر [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 9-25]

 • تربیت بدنی آموزش و پرورش تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجراو ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با رویکرد SWOT [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 293-310]

 • تربیت سیاسی تبیین مبانی تربیت سیاسی واجتماعی در اندیشه های دیویی و مطهری به منظور تدوین الگوی تربیت شهروندی برای آموزش و پرورش [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 271-291]

 • تربیت شهروندی طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه پایدار، توسعه ی حرفه ای و تربیت شهروندی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 111-124]

 • تربیت شهروندی تبیین مبانی تربیت سیاسی واجتماعی در اندیشه های دیویی و مطهری به منظور تدوین الگوی تربیت شهروندی برای آموزش و پرورش [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 271-291]

 • تصمیم‏سازی بررسی شکاف وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه پژوهی [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 91-107]

 • تعالی سازمانی طراحی مدل تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان شمال شرق کشور [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 59-74]

 • تعلیم و تربیت تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت وارائه الگوی مطلوب [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 525-546]

 • تعهد سازمانی رابطه تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش در کار ( مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 439-460]

 • تعهد سازمانی ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت‏گرا به‏منظور پیش‏بینی اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه بر اساس تعهد سازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 81-97]

 • تکنیک دلفی طراحی مدل مدیریت استعداد معلمان درنظام آموزش و پرورش [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 311-321]

 • تلفیق تأثیر تلفیق درس تربیت‏بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت‏های بنیادی دانش ‏آموزان دختر [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 9-25]

 • تلفیقی بودن دروس بررسی قابلیت‏های موردنیاز معلمان و شاگردان به ‏منظور پرورش هوش هیجانی در دوره پیش ‏دبستان [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 111-124]

 • تمرکززدایی مطالعه تطبیقی مؤلفه‌های دانشگاه مستقل در ایران با کشورهای انگلستان، استرالیا، چین [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 323-349]

 • تمرکززدایی ارایه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز درآموزش و پرورش بر اساس یک نظریه داده بنیاد [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 255-269]

 • تن آگاهی مقایسه آموزش برنامه مداخله ای روان درمانی پویشی کوتاه مدت، آموزش تن آگاهی و تلفیق این دو بر افزایش نمره هوش [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 351-367]

 • تنظیم هیجان مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 483-494]

 • توانمندسازی طراحی مدل توانمندسازی سازمانی بر مبنای حکمرانی خوب: رویکرد کیفی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 37-52]

 • توانمندسازی سازمانی طراحی مدل توانمندسازی سازمانی بر مبنای حکمرانی خوب: رویکرد کیفی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 37-52]

 • توانمندی منش اثر توانمندی منش بر اشتیاق و بهزیستی تحصیلی با میانجیگری استفاده از توانمندی های منش [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 79-96]

 • توسعه پایدار طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه پایدار، توسعه ی حرفه ای و تربیت شهروندی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 111-124]

 • توسعه حرفه‏ای طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه پایدار، توسعه ی حرفه ای و تربیت شهروندی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 111-124]

 • توسعه فردی طراحی الگوی توسعه فردی به عنوان رویکردی استراتژیک درتوسعه منابع انسانی سازمان‌های دانش‌بنیان (مورد: شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات منتخب) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 53-68]

 • تیمز شناسایی برخی از بدفهمی‏های دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی بر اساس مطالعه تیمز 2015 [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 127-143]

ج

 • جانشین پروری نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول‏آفرین و جانشین‏پروری در آموزش عالی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 119-136]

 • جوسازمانی ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت‏گرا به‏منظور پیش‏بینی اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه بر اساس تعهد سازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 81-97]

 • جو عاطفی مدرسه تبیین روابط ساختاری بین کیفیت روابط والد- فرزند و جو عاطفی مدرسه با قلدری در مدرسه: ارزیابی نقش میانجیگر خودپنداره [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 57-78]

چ

 • چابکی سازمانی ارائه مدل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی و و ضعیت آن دانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی :استان خراسان رضوی) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 509-524]

 • چالش‌های بیرونی تحلیل انتقادی عوامل برون دانشگاهی موثر بر رتبه جهانی دانشگاه‌های ایران [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 91-109]

ح

 • حکمرانی طراحی مدل توانمندسازی سازمانی بر مبنای حکمرانی خوب: رویکرد کیفی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 37-52]

 • حکمرانی خوب ارائۀ الگویی چهار لایه برای امکان‌سنجی و استقرار اثربخش حکمرانی خوب در آموزش عالی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 143-162]

 • حمایت اجتماعی ادراک شده" تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده برسکوت سازمانی به منظور ارائه مدل در دانشگاه های ازاد استان مازندران [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 461-482]

 • حمایت سازمانی ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین حمایت سازمانی با عزت نفس و رضایت شغلی کارکنان [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 703-719]

خ

 • خستگی عاطفی خستگی عاطفی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی و هیجانات معلمان [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 145-160]

 • خلاقیت تبیین مفهوم برنامه‏ درسی دگرگون‏ شونده با نظر به کاربرد آن در توسعه خلاقیت دانش‏ آموزان در نظام آموزشی ایران [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 125-140]

 • خلاقیت شناسایی و الویت بندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی تاثیرگذاربر خلاقیت و ادراک توانمندی های هنرجویان شهرستان ایرانشهر [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 399-417]

 • خودپنداره تبیین روابط ساختاری بین کیفیت روابط والد- فرزند و جو عاطفی مدرسه با قلدری در مدرسه: ارزیابی نقش میانجیگر خودپنداره [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 57-78]

 • خودتنظیمى مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلى، خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 23-39]

 • خودتنظیمی اثربخشی بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی در افزایش خودتنظیمی: نقش واسطه‏ای برنامه‏ریزی  [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 7-20]

 • خود دلگرم سازی اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی مبتنی بر نظریه آدلر بر خودکارآمدی تصوری و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 37-55]

 • خودکارآمدى تحصیلى مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلى، خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 23-39]

 • خودکار‏آمدی تدوین مدل ساختاری ناسازگاری تحصیلی بر اساس بی عدالتی آموزشی، فرسودگی، فریبکاری تحصیلی وعدم خود کارآمدی دانشجویان [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 41-54]

 • خودکارآمدی هویت تحصیلی، انگیزش درونی و خودکارآمدی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های درگیری شناختی عمیق [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 7-22]

 • خودکارآمدی اجتماعی بررسی رابطه نیازهای بنیادین روان‏ شناختی در روابط با احساس تعلق به مدرسه در دانش ‏آموزان: نقش واسطه‏ای خودکارآمدی اجتماعی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 191-204]

 • خودکارآمدی تصوری اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی مبتنی بر نظریه آدلر بر خودکارآمدی تصوری و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 37-55]

 • خودناتوان‏سازی تحلیل کانونی روابط بین اضطراب امتحان و انگیزه پیشرفت با خودناتوان‏سازی و اهمال‏کاری تحصیلی در دانشجویان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 21-35]

 • خوزستان تبیین رویکردهای ارزشیابی برنامه‌ های آموزشی ضمن خدمت نیروهای انسانی در سازمان های مدرن [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 159-178]

 • خوش‏بینی تحصیلی نقش رفتار مدنی تحصیلی در خوش‏بینی تحصیلی دانشجویان: آزمون نقش هوش اخلاقی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 23-38]

د

 • دانش‏آموز نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه بین اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 75-90]

 • دانش‌آموزان طراحی الگوی برنامه درسی آموزش شهروندی برای دانش ‏آموزان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 39-60]

 • دانش ‏آموزان تبیین تجربیات زنده دانش‏ آموزان از عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی: یک مطالعه کیفی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 125-135]

 • دانش آموزان دختر مقایسه آموزش برنامه مداخله ای روان درمانی پویشی کوتاه مدت، آموزش تن آگاهی و تلفیق این دو بر افزایش نمره هوش [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 351-367]

 • دانشگاه شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشگاه متناسب بامسیر شغلی آنها (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 667-683]

 • دانشگاه الگوی راهبردهای سه‌گانه بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌های منتخب دولتی ایران [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 97-126]

 • دانشگاه ارائه‏ی الگوی ساختاری رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی بر اساس مدل اچیو [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 99-117]

 • دانشگاه‏پژوهی بررسی شکاف وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه پژوهی [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 91-107]

 • دانشگاه زابل ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین حمایت سازمانی با عزت نفس و رضایت شغلی کارکنان [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 703-719]

 • دانشگاه فرهنگیان طراحی مدل تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان شمال شرق کشور [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 59-74]

 • دانشگاه فرهنگیان بازنمایی تجارب زیسته اساتید در انتشار بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 83-94]

 • دانشگاه فرهنگیان جایگاه و نقش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان: ابعاد، راهبردها و پیامدها [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 567-584]

 • دانشگاه کارآفرین شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین ایرانی با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل سلسه‌مراتبی گروهی [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 161-182]

 • دانشگاه مستقل مطالعه تطبیقی مؤلفه‌های دانشگاه مستقل در ایران با کشورهای انگلستان، استرالیا، چین [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 323-349]

 • دانشگاه ها آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(1395) [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 7-23]

 • درک مطلب اثرات و نحوه ارزیابی پویا ، ارزیابی پویای رایانه‌ای ، ارزیابی ایستا و درک مطلب [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 25-39]

 • درگیری شناختی هویت تحصیلی، انگیزش درونی و خودکارآمدی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های درگیری شناختی عمیق [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 7-22]

 • درمان شناختی -رفتاری اثربخشی برنامه تعاملاتی شناختی-رفتاری مثبت‏گرا بر بهداشت روان و رضایت از شغل معلمان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 137-157]

 • دوره متوسطه ارائه الگوی تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران (مطالعه موردی: آموزش وپرورش استان مازندران) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 585-609]

 • دوره متوسطه تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دوره اول متوسطه استان کهگیلویه وبویراحمد [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 179-192]

 • دیویی تبیین مبانی تربیت سیاسی واجتماعی در اندیشه های دیویی و مطهری به منظور تدوین الگوی تربیت شهروندی برای آموزش و پرورش [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 271-291]

ذ

 • ذهن‏آگاهی نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه بین اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 75-90]

 • ذهن آگاهی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر دوره متوسطه [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 383-397]

ر

 • راهبرد الگوی راهبردهای سه‌گانه بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌های منتخب دولتی ایران [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 97-126]

 • راهبردها جایگاه و نقش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان: ابعاد، راهبردها و پیامدها [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 567-584]

 • راهبردهای مدیریتی ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت‏گرا به‏منظور پیش‏بینی اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه بر اساس تعهد سازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 81-97]

 • راهبردهای نظم‏بخشی شناختی هیجان تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر اسنادهای علّی و راهبردهای مقابلة شناختی دانشجویان [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 55-72]

 • رتبه‏بندی‏های جهانی تحلیل انتقادی عوامل برون دانشگاهی موثر بر رتبه جهانی دانشگاه‌های ایران [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 91-109]

 • رضایت از شغل اثربخشی برنامه تعاملاتی شناختی-رفتاری مثبت‏گرا بر بهداشت روان و رضایت از شغل معلمان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 137-157]

 • رضایت مندی شغلی ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین حمایت سازمانی با عزت نفس و رضایت شغلی کارکنان [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 703-719]

 • رفتار شهروندی سازمانی رابطه تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش در کار ( مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 439-460]

 • رفتار مدنی تحصیلی نقش رفتار مدنی تحصیلی در خوش‏بینی تحصیلی دانشجویان: آزمون نقش هوش اخلاقی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 23-38]

 • رفتارهای نوآورانه ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت‏گرا به‏منظور پیش‏بینی اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه بر اساس تعهد سازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 81-97]

 • رهبری اصیل ارائه الگو برای رهبری اصیل در استادان با رویکرد انسان‏گرایی در سازمان‏های آموزش عالی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 137-158]

 • رهبری تحول‏آفرین نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول‏آفرین و جانشین‏پروری در آموزش عالی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 119-136]

 • رهبری فضیلت گرا ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت‏گرا به‏منظور پیش‏بینی اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه بر اساس تعهد سازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 81-97]

 • روابط اجتماعی بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت در کتاب درسی مطالعات اجتماعی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 637-665]

 • روان‌شناسی مثبت اثربخشی برنامه تعاملاتی شناختی-رفتاری مثبت‏گرا بر بهداشت روان و رضایت از شغل معلمان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 137-157]

 • روش تربیتی استنتاج اهداف، مبانی واصول عدالت در ‌‌‌روش‌های تعلیم و تربیت بر اساس آموزه‌های اسلامی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 27-36]

 • رویکرد آمیخته ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی در آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ارزشیابی سیپ [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 7-22]

 • رویکرد عمل‏گرا اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر تئوری حداقلی بر یادگیری و یادداری دانشجویان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 127-142]

 • رویکرد فراترکیب ارائۀ الگویی چهار لایه برای امکان‌سنجی و استقرار اثربخش حکمرانی خوب در آموزش عالی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 143-162]

 • رویکردهای ارزشیابی تبیین رویکردهای ارزشیابی برنامه‌ های آموزشی ضمن خدمت نیروهای انسانی در سازمان های مدرن [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 159-178]

 • ریاضی تأثیر تلفیق درس تربیت‏بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت‏های بنیادی دانش ‏آموزان دختر [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 9-25]

ژ

 • ژاپن بررسی تطبیقی ابعاد برنامه های توسعه حرفه‌ای معلمان ابتدایی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 73-90]

س

 • سازگاری تحصیلی مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 483-494]

 • سازمان‌های دانش‌بنیان طراحی الگوی توسعه فردی به عنوان رویکردی استراتژیک درتوسعه منابع انسانی سازمان‌های دانش‌بنیان (مورد: شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات منتخب) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 53-68]

 • سایت‏های میراث فرهنگی اثر آگاهی از برند محوطه‏ها و بناهای ثبت میراث جهانی بر یادگیری تجربی کودکان از برند مقصدهای گردشگری [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 159-174]

 • سرزندگی تحصیلی نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه بین اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 75-90]

 • سرزندگی تحصیلی رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 109-125]

 • سرزندگی تحصیلی مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 483-494]

 • سرعت ارائه مدل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی و و ضعیت آن دانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی :استان خراسان رضوی) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 509-524]

 • سرمایه اجتماعی «بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر الگوی مصرف معلمان شهر تهران » [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 419-437]

 • سرمایه فکری اعتبارسنجی الگوی مدیریت عملکرد اعضای هیأت علمی بر اساس مولفه های سرمایه فکری [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 141-161]

 • سفرهای خانوادگی اثر آگاهی از برند محوطه‏ها و بناهای ثبت میراث جهانی بر یادگیری تجربی کودکان از برند مقصدهای گردشگری [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 159-174]

 • سیستم اطلاعات مدیریت بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) وکاربردهای آن درآموزش عالی مطالعه دانشگاههای منتخب ایران [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 193-205]

ش

 • شاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه ها با استفاده از تکنینک های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 609-636]

 • شایستگی ارائه مدل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی و و ضعیت آن دانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی :استان خراسان رضوی) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 509-524]

 • شایستگی حرفه‌ای شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشگاه متناسب بامسیر شغلی آنها (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 667-683]

 • شبکه های اجتماعی تدوین و اعتباریابی الگوی یادگیری سیّار مبتنی بر شبکه های اجتماعی در آموزش عالی ایران [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 207-224]

 • شتاب‏دهنده عوامل مؤثر بر آموزش کارآفرینی کسب‏وکارهای دانش ‏بنیان در شتاب‏دهنده‏های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 95-110]

 • شکاف بررسی شکاف وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه پژوهی [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 91-107]

 • شکاف کیفیت بررسی و ارزیابی میزان کیفیت آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز تالش [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 41-57]

 • شکاف نسلی مقایسه اثر شکاف نسلی در استفاده از زبان، ارتباط کلامی و غیر کلامی پدران و پسران آن‌ها از دیدگاه زبان‌شناختی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 685-701]

ط

 • طراحی طراحی الگویی جهت ارزیابی کیفیت مبتنی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 163-189]

 • طراحی آموزشی اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر تئوری حداقلی بر یادگیری و یادداری دانشجویان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 127-142]

ع

 • عدالت سازمانی نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول‏آفرین و جانشین‏پروری در آموزش عالی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 119-136]

 • عدل استنتاج اهداف، مبانی واصول عدالت در ‌‌‌روش‌های تعلیم و تربیت بر اساس آموزه‌های اسلامی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 27-36]

 • عزت نفس اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر دوره متوسطه [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 383-397]

 • عزت نفس ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین حمایت سازمانی با عزت نفس و رضایت شغلی کارکنان [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 703-719]

 • علوم تجربی شناسایی برخی از بدفهمی‏های دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی بر اساس مطالعه تیمز 2015 [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 127-143]

 • علوم تجربی شناسایی مؤلفه‏ها و تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی بر مبنای سند تحول بنیادین [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 69-81]

 • عملکرد اعتبارسنجی الگوی مدیریت عملکرد اعضای هیأت علمی بر اساس مولفه های سرمایه فکری [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 141-161]

 • عملکرد تحصیلی رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 109-125]

 • عملکرد سازمانی ارائه‏ی الگوی ساختاری رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی بر اساس مدل اچیو [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 99-117]

 • عوامل آموزشی ارائه الگویی به منظورارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 239-254]

 • عوامل سازمانی شناسایی عوامل موثر بر معنویت سازمانی دردانشگاه های علمی کاربردی استان تهران [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 495-507]

 • عوامل سازمانی ارائه الگویی به منظورارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 239-254]

 • عوامل فردی شناسایی عوامل موثر بر معنویت سازمانی دردانشگاه های علمی کاربردی استان تهران [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 495-507]

 • عوامل فردی ارائه الگویی به منظورارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 239-254]

ف

 • فرسودگی تحصیلی تدوین مدل ساختاری ناسازگاری تحصیلی بر اساس بی عدالتی آموزشی، فرسودگی، فریبکاری تحصیلی وعدم خود کارآمدی دانشجویان [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 41-54]

 • فریبکاری تحصیلی تدوین مدل ساختاری ناسازگاری تحصیلی بر اساس بی عدالتی آموزشی، فرسودگی، فریبکاری تحصیلی وعدم خود کارآمدی دانشجویان [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 41-54]

 • فلات شغلی رابطه ادراک از سیاست سازمانی و مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی (به منظور ارائه مدل) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 225-238]

 • فنی ‏و ‏حرفه ‏ای آسیب‏ شناسی نظام آموزش‏ های فنی ‏و‏ حرفه ‏ای براساس مدل تعالی سازمانی [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 163-185]

ق

 • قضاوت اخلاقی اثربخشی بسته آموزه‌های اجتماعی لگو بر قضاوت اخلاقی و مهارت‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 61-79]

 • قلدری تبیین روابط ساختاری بین کیفیت روابط والد- فرزند و جو عاطفی مدرسه با قلدری در مدرسه: ارزیابی نقش میانجیگر خودپنداره [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 57-78]

ک

 • کارآفرینی شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین ایرانی با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل سلسه‌مراتبی گروهی [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 161-182]

 • کارآفرینی دانشگاهی طراحی الگویی جهت ارزیابی کیفیت مبتنی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 163-189]

 • کارآفرینی سازمانی شناسایی و الویت بندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی تاثیرگذاربر خلاقیت و ادراک توانمندی های هنرجویان شهرستان ایرانشهر [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 399-417]

 • کاربرد زبانی مقایسه اثر شکاف نسلی در استفاده از زبان، ارتباط کلامی و غیر کلامی پدران و پسران آن‌ها از دیدگاه زبان‌شناختی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 685-701]

 • کارکردهای اجرایی اثربخشی بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی در افزایش خودتنظیمی: نقش واسطه‏ای برنامه‏ریزی  [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 7-20]

 • کارکردهای روزانه حافظه اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر کارکردهای روزانه‏ حافظه و کمک‎ طلبی تحصیلی دانش ‏آموزان مبتلا به ناتوانی‏های یادگیری [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 175-190]

 • کارکردهای سه ‏گانه دانشگاه الگوی راهبردهای سه‌گانه بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌های منتخب دولتی ایران [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 97-126]

 • کارکنان رابطه تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش در کار ( مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 439-460]

 • کارکنان تبیین رویکردهای ارزشیابی برنامه‌ های آموزشی ضمن خدمت نیروهای انسانی در سازمان های مدرن [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 159-178]

 • کارکنان شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشگاه متناسب بامسیر شغلی آنها (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 667-683]

 • کارکنان ارائه‏ی الگوی ساختاری رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی بر اساس مدل اچیو [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 99-117]

 • کارکنان ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین حمایت سازمانی با عزت نفس و رضایت شغلی کارکنان [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 703-719]

 • کاوشگری فلسفی انتقادی تبیین مفهوم برنامه‏ درسی دگرگون‏ شونده با نظر به کاربرد آن در توسعه خلاقیت دانش‏ آموزان در نظام آموزشی ایران [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 125-140]

 • کتاب درسی بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت در کتاب درسی مطالعات اجتماعی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 637-665]

 • کسب‏وکارهای دانش‏بنیان عوامل مؤثر بر آموزش کارآفرینی کسب‏وکارهای دانش ‏بنیان در شتاب‏دهنده‏های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 95-110]

 • کمال‌گرایی خستگی عاطفی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی و هیجانات معلمان [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 145-160]

 • کمک‎طلبی تحصیلی اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر کارکردهای روزانه‏ حافظه و کمک‎ طلبی تحصیلی دانش ‏آموزان مبتلا به ناتوانی‏های یادگیری [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 175-190]

 • کودکان پیش‏دبستانی بررسی قابلیت‏های موردنیاز معلمان و شاگردان به ‏منظور پرورش هوش هیجانی در دوره پیش ‏دبستان [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 111-124]

 • کیفیت آموزشی ارائه مدل مناسب عوامل موثر برکیفیت اموزشی درمدارس ابتدایی شهر تهران [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 369-382]

 • کیفیت ارتباط والد-فرزند تبیین روابط ساختاری بین کیفیت روابط والد- فرزند و جو عاطفی مدرسه با قلدری در مدرسه: ارزیابی نقش میانجیگر خودپنداره [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 57-78]

 • کیفیت خدمات آموزشی بررسی و ارزیابی میزان کیفیت آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز تالش [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 41-57]

گ

 • گردشگری کودک اثر آگاهی از برند محوطه‏ها و بناهای ثبت میراث جهانی بر یادگیری تجربی کودکان از برند مقصدهای گردشگری [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 159-174]

ل

 • لگوآموزشی اثربخشی بسته آموزه‌های اجتماعی لگو بر قضاوت اخلاقی و مهارت‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 61-79]

م

 • مالزی بررسی تطبیقی ابعاد برنامه های توسعه حرفه‌ای معلمان ابتدایی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 73-90]

 • مبانی استنتاج اهداف، مبانی واصول عدالت در ‌‌‌روش‌های تعلیم و تربیت بر اساس آموزه‌های اسلامی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 27-36]

 • مبانی اخلاقی ارائه الگوی تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران (مطالعه موردی: آموزش وپرورش استان مازندران) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 585-609]

 • محبت و مهرورزی تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت وارائه الگوی مطلوب [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 525-546]

 • مدارس ابتدایی ارائه مدل مناسب عوامل موثر برکیفیت اموزشی درمدارس ابتدایی شهر تهران [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 369-382]

 • مدارس متوسطه شناسایی عوامل و شاخص های اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه شهرتهران براساس آموزه های دینی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 547-565]

 • مدل طراحی مدل مدیریت استعداد معلمان درنظام آموزش و پرورش [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 311-321]

 • مدل اچیو ارائه‏ی الگوی ساختاری رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی بر اساس مدل اچیو [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 99-117]

 • مدل تعالی سازمانی آسیب‏ شناسی نظام آموزش‏ های فنی ‏و‏ حرفه ‏ای براساس مدل تعالی سازمانی [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 163-185]

 • مدل سروکوال بررسی و ارزیابی میزان کیفیت آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز تالش [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 41-57]

 • مدیران ارائه‏ی الگوی ساختاری رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی بر اساس مدل اچیو [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 99-117]

 • مدیریت اعتبارسنجی الگوی مدیریت عملکرد اعضای هیأت علمی بر اساس مولفه های سرمایه فکری [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 141-161]

 • مدیریت شناسایی عوامل و شاخص های اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه شهرتهران براساس آموزه های دینی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 547-565]

 • مدیریت استعداد طراحی مدل مدیریت استعداد معلمان درنظام آموزش و پرورش [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 311-321]

 • مدیریت غیر متمرکز ارایه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز درآموزش و پرورش بر اساس یک نظریه داده بنیاد [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 255-269]

 • مدیریت کیفیت فراگیر جایگاه و نقش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان: ابعاد، راهبردها و پیامدها [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 567-584]

 • مدیریت کیفیت فراگیر تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دوره اول متوسطه استان کهگیلویه وبویراحمد [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 179-192]

 • مدیریت مسیر شغلی رابطه ادراک از سیاست سازمانی و مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی (به منظور ارائه مدل) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 225-238]

 • مراکز رشد دانشگاهی عوامل مؤثر بر آموزش کارآفرینی کسب‏وکارهای دانش ‏بنیان در شتاب‏دهنده‏های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 95-110]

 • مسیر شغلی شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشگاه متناسب بامسیر شغلی آنها (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 667-683]

 • مطالعات اجتماعی بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت در کتاب درسی مطالعات اجتماعی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 637-665]

 • مطالعه تطبیقی مطالعه تطبیقی مؤلفه‌های دانشگاه مستقل در ایران با کشورهای انگلستان، استرالیا، چین [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 323-349]

 • مطهری تبیین مبانی تربیت سیاسی واجتماعی در اندیشه های دیویی و مطهری به منظور تدوین الگوی تربیت شهروندی برای آموزش و پرورش [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 271-291]

 • معلمان خستگی عاطفی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی و هیجانات معلمان [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 145-160]

 • معلمان اثربخشی برنامه تعاملاتی شناختی-رفتاری مثبت‏گرا بر بهداشت روان و رضایت از شغل معلمان [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 137-157]

 • معنای تحصیلی مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 483-494]

 • معنویت در محیط کار شناسایی عوامل موثر بر معنویت سازمانی دردانشگاه های علمی کاربردی استان تهران [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 495-507]

 • معنویت سازمانی شناسایی عوامل موثر بر معنویت سازمانی دردانشگاه های علمی کاربردی استان تهران [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 495-507]

 • معیارتوانمند‏سازها طراحی مدل تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان شمال شرق کشور [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 59-74]

 • معیار نتایج طراحی مدل تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان شمال شرق کشور [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 59-74]

 • منابع انسانی طراحی الگوی توسعه فردی به عنوان رویکردی استراتژیک درتوسعه منابع انسانی سازمان‌های دانش‌بنیان (مورد: شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات منتخب) [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 53-68]

 • مهارت‌های اجتماعی اثربخشی بسته آموزه‌های اجتماعی لگو بر قضاوت اخلاقی و مهارت‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 61-79]

 • مهارت های بنیادی تأثیر تلفیق درس تربیت‏بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت‏های بنیادی دانش ‏آموزان دختر [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 9-25]

 • موسسات آموزش عالی آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(1395) [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 7-23]

ن

 • ناتوانی یادگیری اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر کارکردهای روزانه‏ حافظه و کمک‎ طلبی تحصیلی دانش ‏آموزان مبتلا به ناتوانی‏های یادگیری [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 175-190]

 • ناسازگاری تحصیلی تدوین مدل ساختاری ناسازگاری تحصیلی بر اساس بی عدالتی آموزشی، فرسودگی، فریبکاری تحصیلی وعدم خود کارآمدی دانشجویان [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 41-54]

 • نسل سوم شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین ایرانی با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل سلسه‌مراتبی گروهی [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 161-182]

 • نظام آموزشی تبیین مفهوم برنامه‏ درسی دگرگون‏ شونده با نظر به کاربرد آن در توسعه خلاقیت دانش‏ آموزان در نظام آموزشی ایران [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 125-140]

 • نظام آموزشی تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دوره اول متوسطه استان کهگیلویه وبویراحمد [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 179-192]

 • نظام آموزشی بانک ملی ارائه الگویی به منظورارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 239-254]

 • نظریه حداقلی اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر تئوری حداقلی بر یادگیری و یادداری دانشجویان [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 127-142]

 • نظریه داده بنیاد ارایه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز درآموزش و پرورش بر اساس یک نظریه داده بنیاد [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 255-269]

 • نگرش اثرات و نحوه ارزیابی پویا ، ارزیابی پویای رایانه‌ای ، ارزیابی ایستا و درک مطلب [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 25-39]

 • نیازهای بنیادین روان‏ شناختی بررسی رابطه نیازهای بنیادین روان‏ شناختی در روابط با احساس تعلق به مدرسه در دانش ‏آموزان: نقش واسطه‏ای خودکارآمدی اجتماعی [دوره 14، شماره 50، 1399، صفحه 191-204]

و

 • واژگان زبان خارجی مقایسه اثر شکاف نسلی در استفاده از زبان، ارتباط کلامی و غیر کلامی پدران و پسران آن‌ها از دیدگاه زبان‌شناختی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 685-701]

 • واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(1395) [دوره 14، شماره 49، 1399، صفحه 7-23]

ه

 • هنرجویان فنی و حرفه‌ای شناسایی و الویت بندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی تاثیرگذاربر خلاقیت و ادراک توانمندی های هنرجویان شهرستان ایرانشهر [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 399-417]

 • هوش مقایسه آموزش برنامه مداخله ای روان درمانی پویشی کوتاه مدت، آموزش تن آگاهی و تلفیق این دو بر افزایش نمره هوش [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 351-367]

 • هوش اخلاقی نقش رفتار مدنی تحصیلی در خوش‏بینی تحصیلی دانشجویان: آزمون نقش هوش اخلاقی [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 23-38]

 • هوش معنوی ارائه‏ی الگوی ساختاری رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی بر اساس مدل اچیو [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 99-117]

 • هوش هیجانی بررسی قابلیت‏های موردنیاز معلمان و شاگردان به ‏منظور پرورش هوش هیجانی در دوره پیش ‏دبستان [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 111-124]

 • هویت بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت در کتاب درسی مطالعات اجتماعی [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 637-665]

 • هویت تحصیلی هویت تحصیلی، انگیزش درونی و خودکارآمدی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های درگیری شناختی عمیق [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 7-22]

 • هیجانات خستگی عاطفی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی و هیجانات معلمان [دوره 14، شماره 48، 1399، صفحه 145-160]

ی

 • یادگیری تأثیر تلفیق درس تربیت‏بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت‏های بنیادی دانش ‏آموزان دختر [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 9-25]

 • یادگیری تجربی اثر آگاهی از برند محوطه‏ها و بناهای ثبت میراث جهانی بر یادگیری تجربی کودکان از برند مقصدهای گردشگری [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 159-174]

 • یادگیری سازگار با مغز اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر کارکردهای روزانه‏ حافظه و کمک‎ طلبی تحصیلی دانش ‏آموزان مبتلا به ناتوانی‏های یادگیری [دوره 14، شماره 51، 1399، صفحه 175-190]

 • یادگیری سیّار تدوین و اعتباریابی الگوی یادگیری سیّار مبتنی بر شبکه های اجتماعی در آموزش عالی ایران [دوره 14، ویژه نامه، 1399، صفحه 207-224]