مدیر مسئول


فریبرز درتاج استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

روان‌شناسی تربیتی، یادگیری و حافظه

سردبیر


فریبرز درتاج استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

روان‌شناسی تربیتی، یادگیری و حافظه

دبیر تخصصی


افسانه لطفی عظیمی استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

روان‌شناسی تربیتی، روان‌شناسی مدرسه

دبیر تخصصی


صغری ابراهیمی قوام دانشیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

روان‌شناسی تربیتی، روان‌شناسی تحولی

اعضای هیات تحریریه


کورش پرند استاد محاسبات علمی، گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ریاضی مدرسه‌ای، ریاضی کاربردی، محاسبات علمی، حل مسئله

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمدعلی توکل کوثری استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

جامعه‌شناسی مدرسه، جامعه‌شناسی آموزشی، جامعه‌شناسی آموزش و پرورش

اعضای هیات تحریریه


علی دلاور استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

سنجش و اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، روش تحقیق

اعضای هیات تحریریه


فاطمه قائمی دانشیار، گروه روان‌شناسی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

روان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


فاطمه کاتب دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

آموزش و یادگیری هنر در مدارس، پژوهش هنر

اعضای هیات تحریریه


علیرضا کیامنش استاد، گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

روش تحقیق و ارزشیابی، ارزشیابی آموزشی

اعضای هیات تحریریه


کامران محمدخانی دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

مدیریت آموزش عالی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مایکل فراری استاد، گروه روان‌شناسی کاربردی و توسعه انسانی، دانشگاه تورنتو، کانادا

روان‌شناسی کاربردی و توسعه انسانی

ویراستار ادبی


فریده محسنی هنجنی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

مشاور نمایه سازی


علیرضا نوروزی دانشیار گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی