صفحات ابتدایی نشریه پژوهش در نظام های آموزشی (ویژه نامه)
دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1-12

چکیده
  صفحات ابتدایی نشریه پژوهش در نظام های آموزشی (ویژه نامه) فصلنامۀ پژوهش در نظام‌های آموزشی سال داوزدهم، ویژه‌نامه  بیشتر

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزیش ظرفیت حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر

یاسمین زینب زحمتکش؛ فریبرز درتاج؛ ناصر صبحی قراملکی؛ علیرضا کیامنش

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 13-26

چکیده
   هدف  از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزیش ظرفیت حافظه کاری  و  خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر بود .روش:.این پژوهش ازنظر هدف جزء پژوهش‌ های بنیادی است. روش تحقیق شبه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیرستان های متوسطه دولتی منطقه 5 شهر تهران  در سال تحصیلی 97-96 بوده است. بر این اساس شرکت کنندگان ...  بیشتر

تاثیر مدل وزن دهی و نمره کل سازی سوابق تحصیلی بر کارایی گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

میثم صادقی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 27-43

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی وزن هریک از دروس سوابق تحصیلی و نمره کل سازی براساس رویکردهای روانسنجی تحلیل عاملی و مدل پیوسته IRT و رویکردهای مبتنی بر نظر متخصصان تاپسیس و AHP،  و همچنین مقایسه اثر مدل وزن دهی بر واریانس، پایایی و روایی پیش بین نمرات کل سوابق تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر ترکیبی بود. به منظور اجرای پژوهش در بخش اول 11 آیتم(دروس) ...  بیشتر

بررسی اثربخشی رفتارصمیمیت و نزدیک شدن کلامی و غیرکلامی مدرسان بر انگیزش حالتی تحصیلی فراگیران

نوشین درخشان؛ علی اکبر سیف؛ علیرضا کیامنش؛ حسن احدی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 45-67

چکیده
  انگیزش مهمترین شرط یادگیری است و نقش معلمان در ایجاد آن بسیار حائز اهمیت می­باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثر­بخشی آموزش رفتار­های صمیمیت و نزدیک شدن کلامی و غیر­کلامی مدرسان بر انگیزش حالتی دانشجویان انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون – پس­آزمون با گروه­های هم­ارز بود. آزمودنی­های این پژوهش ...  بیشتر

تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه نه تهران

مانیا عیسی بخش؛ علی اکبر سیف؛ فریبرز درتاج

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 69-77

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر  دبیرستانی انجام شد. روش این پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. برای این منظور تعداد 40 دانش آموز از بین 31 مدرسه پس از اجرای پیش آزمون و غربالگری انتخاب شدند و به صورت تصادفی در  دو گروه (گروه اول:آموزش تنظیم ...  بیشتر

ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

راضیه شبانی؛ عباس خورشیدی؛ لطف اله عباسی؛ کوروش فتحی واجارگاه

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 79-94

چکیده
  دراین پژوهش به ارائه الگوی شایستگی برای مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران پرداخته شده است. جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر را تعداد 30 نفر (5زن و 25 مرد) از خبرگان تشکیل داده است که به کمک نمونه گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد 30 نفر خبره حوزه علوم تربیتی انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر از نظر اهداف؛ کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت ...  بیشتر

بررسی وضعیت ارتقای نقش معاونین مدارس ابتدایی استان مازندران به رهبری آموزشی

کوروش قاسم زاده؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 95-110

چکیده
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و با استفاده از روش آمیخته انجام گرفته است. حجم نمونه شامل 610 مدیر، معاون و معلم است که از بین کلیه مدیران، معاونان و معلمان مدارس ابتدایی مازندران با روش طبقه‌بندی دو مرحله‌ای انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه شامل هشت محور و 95 گویه، سوالات در طیف پنج ...  بیشتر

ارائه مدل شفافیت سازمانی درارتباط با توانمندسازی جهت استقرار اعتماد سازمانی مدیران (مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران)

حسنا کاشف؛ مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث نیازآذری

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 111-130

چکیده
   پژوهش حاضرباهدف تبیین نقش شفافیت سازمانی­ درارتباط باتوانمندسازی به منظور استقرار اعتماد سازمانی مدیران  دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران. با رویکرد آمیخته صورت پذیرفت.جامعۀ آماری بخش کیفی  شامل 12 نفراز مدیران اجرایی دانشگاه  با روش نمونه­گیری هدفمند ودربخش کمی از 750 نفر جامعه آماری  ، 254  نفر حجم نمونه با استفاده ...  بیشتر

طراحی مدل اساتید در برنامه درسی بین المللی آموزش عالی ایران

مژگان محمدی نائینی؛ نرگس کشتی آرای؛ محمدحسین یارمحمدیان

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 131-145

چکیده
  اساتید به عنوان نمایندگان اصلی برنامه های درسی مهمترین عامل در برنامه درسی بین المللی دانشگاه ها هستند.لذا پژوهش حاضر در صدد طراحی مدل اساتید در برنامه درسی بین المللی آموزش عالی ایران بوده است.این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع مقوله بندی قیاسی از دیدگاه اساتید و صاحب نظران برنامه درسی وبا شیوه نمونه گیری هدفمند ...  بیشتر

ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

ندا فدایی؛ عباس خورشیدی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ لطف اله عباسی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 147-162

چکیده
  دراین پژوهش به ارائه الگوی سازمان یادگیرنده برای مدارس ابتدایی شهر تهران پرداخته شده است. جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر را تعداد 30 نفر (5زن و 25 مرد) از خبرگان تشکیل داده است که به کمک نمونه گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد 30 نفر خبره حوزه علوم تربیتی انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر از نظر اهداف؛ کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت ...  بیشتر

اثربخشی آموزش گروهی هوش معنوی بر میزان گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره دبیرستان

محمد حسن نادری اثر؛ حسن احدی؛ هادی بهرامی؛ حمیدرضا حاتمی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 163-173

چکیده
  این پژوهش باهدف تعیین تاثیرآموزش گروهی هوش معنوی برگرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره متوسطه صورت گرفته است.روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر قزوین می باشد.53 نفر به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای  به عنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار ...  بیشتر

ارائه الگوی مناسب تدوین و تالیف کتب فارسی دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های خبرگی آموزشی و انتقادی

هایده عاشوری؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری؛ مجید علی عسگری

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 175-194

چکیده
  هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی مناسب تدوین و تالیف کتب فارسی دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های خبرگی آموزشی و انتقادی از منظر متخصصان برنامه درسی و معلمان ذیربط می باشد. جامعه آماری شامل متخصصان برنامه درسی (118 نفر) و معلمان ادبیات فارسی دوره اول متوسطه استان مازندران (940 نفر) می باشند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای است که براساس فرمول ...  بیشتر

مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیتی، باورهای هوشی و آگاهی فراشناختی با اضطراب امتحان با میانجیگری خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان پسر

نورگلدی یزدانی؛ حمزه گنجی؛ حسن پاشاشریفی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 195-214

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری روابط بین ویژگی­های شخصیتی، باورهای هوشی و آگاهی فراشناختی با اضطراب امتحان با میانجی‌گری خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان پسر انجام شد. این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی و مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد بود که در سال تحصیلی 1396- 1395 مشغول به ...  بیشتر

عوامل موثر بر توسعه مثبت گرایی در مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای کشور

فاطمه تقی زاده؛ محمدعلی حسینی؛ نادرقلی قورچیان

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 215-230

چکیده
  امروزه مثبت گرایی یکی از عوامل مهم موفقیت سازمانی است. مدیران مثبت نگر انگیزه کارکنان خود را ارتقا بخشیده و با ارائه افقی روشنتر زمینه رشد و تعالی سازمانی را فراهم می نمایند. رفتار سازمانی مثبت و رشد افکار مثبت، باعث افزایش عملکرد کارکنان، کارایی، بهبود بهره وری، رضایت خاطر، توسعه اقتصادی  اجتماعی و بالا رفتن سطح رفاه می شود، هدف ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی الگوی تربیت اخلاقی متناسب با ویژگیهای دانش آموزان دوره ابتدایی ایران با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نسرین حیدری زاده؛ زهره اسمعیلی؛ مهران فرج الهی؛ طیبه صفایی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 231-247

چکیده
  یکی از مسائل مهم، که تعلیم و تربیت معاصر با آن رو به‏روست، مسئله تربیت اخلاقی است. اهمیت تربیت اخلاقی در نظام‌ آموزش و پرورش بخصوص دوران ابتدایی امری بدیهی و غیر قابل انکار است و تربیت اخلاقی نیز بخشی از برنامه تربیتی است که عهده دار شکوفایی استعداد های علمی و عملی اخلاقی دانش آموزان است.  روش : پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی با رویکرد ...  بیشتر

جایگاه تفکرانتقادی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران

صابر شریفی؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری؛ قدسی احقر

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 249-266

چکیده
  هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه تفکرانتقادی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران است. به همین منظور  در این پژوهش که نوعی مطالعه ارزشیابی است از فعالیت تحلیل محتوا استفاده شده است  و به دلیل اینکه محقق خود شخصا به مطالعه و جستجوی ملاک ها و شاخص ها می پردازد از روش توصیفی بهره گرفته شده است.در پژوهش ، ابتدا با بررسی ادبیات و پیشینه ...  بیشتر

مطالعه اثر فناوری اطلاعات در فرآیند یاددهی و یادگیری از دیدگاه آموزگاران

معصومه علمی؛ حسن رستگارپور

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 267-286

چکیده
  این مقاله با هدف مطالعه اثر فناوری اطلاعات در فرآیند یاددهی و یادگیری از دیدگاه آموزگاران انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مدارس متوسطه دختران شهر تهران در سال تحصیلی 1395-1396 که تعداد کل آنها برابر800  نفر بوده است. با استفاده از روش نمونه ...  بیشتر

تعالی‌گرایی، پیشران بودن و ارزش آفرینی؛ صلاحیت‌های محوری مدیران در دانشگاه‌های آزاد اسلامی آینده (یک مطالعه کیفی)

مریم بیگی ریزی؛ بدری شاه طلبی؛ محمدحسین یادمحمدیان

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 287-313

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی صلاحیت­های محوری مدیران دانشگاه­های آزاد اسلامی به روش تحلیل مضمون است. محیط پژوهش، شامل منابع دسته اول بانک­های اطلاعاتی علمی معتبر در گسترة زمانی1380 تا 1396 در حوزه مطالعات شایستگی­های مدیران است، به روش نمونه­گیری هدفمند تعداد 134 عنوان انتخاب شد. پس از کدگذاری و دسته­بندی 100 مضمون اولیه، روایی ...  بیشتر

ارائه مدلی برای ارتقاء اخلاق پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی (مورد: دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اردبیل)

عزیز پورمهدی؛ امیرحسین محمدداوودی؛ کامران محمدخانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 315-335

چکیده
  زمانی که از اخلاق و رعایت اصول اخلاقی در پژوهش صحبت می­شـود، منظـور ایـن است که پژوهش نه تنها باید دارای روش کار مناسب باشـد، بلکه از نظر اخلاقی نیز باید قابـل دفـاع باشـد. هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت ارتقای اخلاق پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی دانشگاه­های آزاد اسلامی استان اردبیل است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی ...  بیشتر

بررسی مؤلفه‌های رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه الگویی برای ارتقاء مدیریت و میزان همخوانی آن با اقتضائات در این دانشگاه

علی اکبر پیرزاد؛ رضا ساکی؛ فریبا کریمی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 337-359

چکیده
  یافته‌های جهانی بر این باورند که کیفیت هر سازمان وابسته به کیفیت رهبران و مدیران آن است و در حقیقت هیچ کشور و سازمانی نمی‌تواند از سطح رهبران و مدیرانش بالاتر رود. بدین ترتیب لازمه داشتن سازمان‌ها و کشوری توسعه‌یافته همانا داشتن رهبران و مدیران توسعه‌یافته، توانمند، حرفه‌ای و اثربخش می‌باشد. این پژوهش که با هدف "بررسی مؤلفه‌های ...  بیشتر

بررسی تأثیر هوش‌های رقابتی و تجاری بر تجاری‌سازی ایده‌ها با تأکید بر مزیت رقابتی در دانشگاه‌های نسل سوم به‌منظور ارائه مدل

ترانه عنایتی؛ محمد صالحی؛ طیبه جلالی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 361-378

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه مدل جهت تبیین تأثیر هوش‌های رقابتی و تجاری بر تجاری‌سازی ایده‌ها با تأکید بر مزیت رقابتی در دانشگاه‌های نسل سوم انجام ‌شده است. پژوهش حاضر باهدف کاربردی و با رویکرد ترکیبی (آمیخته) با طرح اکتشافی انجام شد.جامعه آماری در بخش کیفی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و با توجه به قانون ...  بیشتر

آموزش مدل مناسب مدیریت تجربه مشتری با تاکید بر شاخص‎های مرتبط در نظام آموزش بانکی

ابراهیم حشمتی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 379-393

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی و آموزش  مدل مناسب مدیریت تجربه مشتری با تاکید بر شاخص‎های مرتبط در حوزه خدمات بانکی می‎باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع کیفی می‎باشد. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­ها نیز، روش مبتنی بر تئوری داده بنیاد تعیین شد. در رویکرد تئوری داده بنیاد در این پژوهش از ...  بیشتر

شناسایی و سنجش مؤلفه‌های عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

سحر رستگار؛ ترانه عنایتی؛ رضا یوسفی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 395-413

چکیده
  هدف پژوهش شناسایی و سنجش مؤلفه­های عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاه­های دولتی شهر تهران  بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان و مسئولین دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند و اصل اشباع ده نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی با استفاده از نظریه بنیانی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه)*

رضا یارویسی؛ فتاح ناظم؛ خدیجه ابوالمعالی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 415-435

چکیده
  این پژوهش با هدف «شناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی با استفاده از نظریه بنیانی و به صورت مطالعه ی مورد در دانشگاه های آزاد اسلامی کرمانشاه انجام گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و شیوه ی اجرا، از نوع مطالعات آمیخته اکتشافی- متوالی هدایت شده با رویکرد طبقه بندی (روش های پژوهش ترکیبی) است. جامعه ...  بیشتر

شناسایی مؤلفه‌های سرمایه انسانی اثرگذار بر برند دانشگاه‌های آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی فازی

احمد قبادی الوار؛ سیدنجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ حجت وحدتی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 337-451

چکیده
  سرمایه انسانی به‌عنوان بزرگ‌ترین و باارزش‌ترین دارایی و سرمایه هر سازمان و کشوری محسوب می‌شود. در توسعه پایدار، انسان، محور توسعه شناخته می‌شود. هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های سرمایه انسانی اثرگذار بر برند دانشگاه‌های آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی فازی بوده است. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد ...  بیشتر

نقش سبک‏های رهبری، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه)

بهمن سعیدی پور

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 453-468

چکیده
  هدف از این پژوهش، نقش سبک‏های رهبری، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی ، در دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه ‏ می‏باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 380 نفر از کارکنان (علمی و اداری) دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه را شامل می‏شود که با استفاده ...  بیشتر

مطالعه شیوه های خصوصی سازی در آموزش و پرورش در کشورهای منتخب به منظور ارایه چارچوب ادراکی مناسب برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش ایران

علی خدری؛ نرگس سعیدیان؛ بدری شاه طلبی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 469-487

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه شیوه های خصوصی سازی در آموزش و پرورش در کشورهای منتخب به منظور ارایه چارچوب ادراکی مناسب برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش ایران انجام گرفت.روش پژوهش به شکل ترکیبی(کیفی- کمی) انجام شد. روش تحقیق در بخش کیفی، تحلیل محتوای کیفی از نوع مقوله استقرایی و از حیث هدف، یک پژوهش کاربردی بود که در سه فاز انجام شد فاز اول ...  بیشتر

ارایه مدلی جهت تبیین تاثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی بر اساس دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی

مهدی کفاش؛ فرشیده ضامنی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 489-507

چکیده
  این پژوهش با هدف ارایه مدلی جهت تبیین تأثیر رهبری معنوی و تاب‌آوری بر تعالی سازمانی بر اساس دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی صورت گرفته است. برای انجام تحقیق از روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه‌یابی استفاده گردید. جامعه آماری تمام اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی خراسان رضوی به تعداد 1200 نفر می‌باشد که ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها

رقیه حجتی؛ عصمت مسعودی ندوشن؛ نیره شاه محمدی؛ مهدی سبحانی نژاد

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 509-526

چکیده
  دراین پژوهش به طراحی و اعتبار الگوی مدیریت دانش برای کارکنان دانشگاه ها پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع داده بنیاد است و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه تفسیری یک الگوی بومی نهایی شده است. جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر متشکل از خبرگان دانشگاهی می ...  بیشتر

طراحی مدلی جامع جهت ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی**

سیدمهدی معافی مدنی؛ رضا شعبان نژادخاص؛ افسانه زمانی مقدم

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 527-558

چکیده
  هدف از این تحقیق ارائه مدلی جامع جهت ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاه­های دولتی در استان زنجان می­باشد.روش پژوهش، آمیخته (کمی- کیفی) از نوع اکتشافی- تأییدی است.جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی متخصصان آموزش عالی می­باشند.از روش نمونه­گیری هدفمند با بهره­گیری از فن گلوله برفی و بکارگیری معیار اشباع نظری در مصاحبه­ها استفاده ...  بیشتر

ارائه یک مدل مفهومی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه در جهت بهبود بهره وری نظام مدیریت منابع انسانی

ابوالفضل مقدم؛ امین رضا کمالیان

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 559-578

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف " ارائه مدل مفهومی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه در جهت بهبود بهره وری نظام  مدیریت منابع انسانی " اجراشده است .این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام‌گرفته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته  با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند  با خبرگان آشنا به مباحث ...  بیشتر

نقش سبک شناختی، نارساکنش‌وری شناختی و عواطف منفی در پیش‌بینی تعلل‌ورزی دانش‌آموزان

زهره ریاضی؛ سیده مونا ابراهیمیان شیاده؛ زهرا نقش؛ زهره موسوی امیرآباد

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 579-592

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش متغیرهای سبک شناختی، نارساکنش وری شناختی و عواطف منفی در تعلل ورزی در دانش­آموزان انجام شد. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش­آموزان سال سوم مشغول به تحصیل در دوره متوسطه دوم شهر تهران، در سال تحصیلی 94-95 بودند. 135دانش­آموز دوره سوم مقطع متوسطه از شهر تهران با روش نمونه­گیری خوشه­ای ...  بیشتر

شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای تربیت شهروند حرفه ای در نظام آموزشی کشور:ارائه یک مدل سیستمی

فاطمه یزدانی؛ اصغر شریفی؛ محمدتقی ایمانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 593-613

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای شهروند حرفه ای در نظام آموزشی کشور در یک مدل فرایندی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر روش جمع­آوری داده­ها توصیفی – پیمایشی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. خبرگان جامعۀ علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش‌وپرورش بودند و در بخش کمی جامعه آماری ...  بیشتر

نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در رابطه بین هیجان تحصیلی و پیشرفت

سمیرا وکیلی؛ زهرا نقش؛ زهرا رمضانی خمسی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 615-627

چکیده
  پژوهش حاضر بررسی مدل یابی رابطه هیجان تحصیلی و پیشرفت به‌واسطه نقش  درگیری تحصیلی است. نمونه  پژوهش شامل 600 دانش‌آموز پایه ششم است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌ای دومرحله‌ای انتخاب شدند.  پرسشنامه هیجان تحصیلی (AEQ-M) پکران، گوتز و فرانزل (2005)، و  پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسنگ (2011) که از آزمودنی‌ها خواسته شد آن‌ها ...  بیشتر

طراحی مدل مدیریت دانش در دانشگاه فنی و حرفه ای با راهبرد آموزش تربیت کارآفرین

حمید نهاردانی؛ علی معقول؛ احمد زنده دل؛ حسن نودهی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 629-651

چکیده
  تحولات روزافزون صنعت، اطلاعات و فناوری­های نوین در جهان، با سرعت بالا در حال پیشروی است. کشورهایی که به دنبال خودکفایی و استقلال همه جانبه هستند، باید کشور خود را با کارآفرینی، تولید و اشتغال پایدار و منابع انسانی فعال در صنایع، برای مقابله با شکافی مهارتی بین مهارت­های موجود و مهارت­های مشاغل نوین آماده سازند. تحت این شرایط، ...  بیشتر

اثر بخشی آموزش واقعیت درمانی بر مسئولیت پذیری و دلزدگی زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد

ابوطالب سعادتی شامیر؛ مهسا نجمی؛ مهدی حق شناس رضاییه

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 563-669

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی  واقعیت درمانی بر افزایش مسئولیت پذیری  و دلزدگی زناشویی دانشجویان متاهل بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود. در این پژوهش جامعه ی آماری شامل تمام دانشجویان متاهل رشته روان شناسی مقطع کارشناسی ارشد بودند. گروه نمونه مشتمل بر 40  زوج  بود که براساس ملاک های ورود و خروج  به صورت هدفمند انتخاب ...  بیشتر

ارائه مدل آموزش فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش خراسان رضوی با استفاده از مدل نظریه ای داده بنیاد

محمود جاویدمهر؛ علی معقول؛ حسن نودهی؛ مرتضی بینش

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 671-690

چکیده
   این پژوهش با هدف ارائه مدل فرهنگ‌سازمانی در آموزش‌وپرورش خراسان رضوی با استفاده از روش نظامدارنظریه  داده بنیاد یا گراندد تئوری انجام‌شده است.. برای به دست آوردن داده‌های موردنیاز در این پژوهش با 15 نفر از خبرگان حوزه  سیاستگذاری آموزش و پرورش مصاحبه ی بدون ساختار به عمل امد و داده ها از مصاحبه ها استخراج شد. برای تجریه وتحلیل ...  بیشتر

طراحی مدل شایسته سالاری در نظام آموزش عالی با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار

ابراهیم گیوکی؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 691-710

چکیده
  هدف این مقاله ارائه مدل شایسته سالاری مبتنی بر عوامل مرتبط با آن  با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار در نظام دانشگاه های  استان مرکزی است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی  انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه های  استان مرکزی است ونمونه گیری به روش خوشه ای دومرحله ای بوده است ...  بیشتر

بررسی جایگاه تفکر انتقادی در دیدگاه یورگن هابر ماس و ارائه دلالت های ضمنی و تربیتی آن برای توسعه ی نظام های آموزشی

قاسم خدادادی؛ محمدهاشم رضایی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 711-730

چکیده
  این مقاله در زمینه مبانی فلسفی پست مدرنیسم انجام گرفته، هدف از انجام آن بررسی جایگاه تفکر انتقادی در دیدگاه یورگن هابر ماس و ارائه دلالت های ضمنی و تربیتی آن برای توسعه ی نظام های آموزشی  بوده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده، جامعه پژوهش را کلیه اسناد منتشر شده در مورد پست مدرنیسم با تأکید بر دیدگاه های هابرماس تشکیل داده است. ...  بیشتر

توصیف و تحلیل معیارهای طراحی فضاهای آموزشی از دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشی براساس تفکرخلاق

فرامرز ملکیان

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 731-748

چکیده
  هدف این پژوهش توصیف و تحلیل معیارهای طراحی فضاهای آموزشی از دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشی بر اساس مدل تفکر خلاق است. روش مطالعه، توصیفی- پیمایشی از نوع نظرسنجی می باشد. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی تمام وقت رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاههای تهران به تعداد 36 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته بر اساس ...  بیشتر

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت و عملکردسازمانی منابع انسانی مدیران آموزش و پرورش منطقه 5 استان تهران

صدیقه طوطیان؛ اسداله مهرآرا؛ مهری بیگدلی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 749-766

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت و عملکردسازمانی منابع انسانی مدیران آموزش و پرورش منطقه 5 استان تهران انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده­ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش مورد نظر کلیه مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه 5 تهران است که با استفاده از جدول مورگان و روش ...  بیشتر

شناسایی مولفه های اثر گذار بر معماری سازمانی در آموزش عالی

صدف پورمنصف؛ علیرضا چناری؛ بهارک شیرزاد کبریا

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 767-784

چکیده
  پیشرفت‌ها بر فناوری‌های سازمان‌ یا فناوری‌های مرتبط بر ساختار یک سازمان تأثیر می‌گذارد. از این رو هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه­های اثرگذار بر معماری سازمانی در آموزش عالی است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولان آموزش عالی و اساتید دانشگاه بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

نگاهی تحلیلی بر عملکرد مدارس تیزهوشان دوره متوسطه اول استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ CIPP

سمیه ابراهیمی؛ فائزه ناطقی؛ علیرضا فقیهی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 785-797

چکیده
  هدف این پژوهش ارزشیابی کیفیت ابعاد زمینه و درونداد برنامه آموزشی مدارس تیزهوشان دوره متوسطهاول استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ است. جامعه آماری این پژوهش ، سه گروه دبیران، دانش آموزان و خبرگان بود . تعداد 80 دبیر، 248 دانش آموز پایه سوم با استفاده از جدول مورگان و 9 فرد خبره با روش تمام شماری، نمونه های آماری این پژوهش در رابطه ...  بیشتر

ارائه مدلی به منظور نهادینه کردن آموزش و پرورش معنوی در مدارس ابتدایی

مریم تمدنی جهرمی؛ رشید ذوالفقاری؛ مهدی کلانتری

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 799-817

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت نهادینه کردن آموزش و پرورش معنوی در بین معلمان مقاطع ابتدایی شهر تهران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی­بنیادی؛ از نظر روش جمع­آوری داده­ها توصیفی – پیمایشی بود. جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش، خبرگان دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش بودند و در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقاطع ابتدایی شهر ...  بیشتر

آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان پایه ششم با رویکردی برتفکر انتقادی

بهاره نصیری؛ آمنه بختیاری؛ هادی حسینی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 819-837

چکیده
  معیار و محک هر برنامه آموزش سواد رسانه ای، مواجهه انتقادی دانش آموزان در استفاده و فهم شخص خودشان از رسانه است، تا بتوانند اطلاعات دریافتی از رسانه های مختلف را رمزگشایی  کرده و توانایی داوری مستقل خود درباره محتوای رسانه ها را ارتقاء بخشند. با توجه به ساختارهای دانش مطرح شده در سواد رسانه ای، پنج مؤلفه اصلی سوادرسانه ای، با تأکید ...  بیشتر

بررسی و تحلیل کیفی انواع مدل های آموزش دانش آموزان دوزبانه

حمید حمادی؛ علیرضا فقیهی؛ محمد سیفی؛ فائزه ناطقی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 839-852

چکیده
     هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل کیفی انواع مدل های آموزش دانش آموزان دوزبانه است. روش پژوهش کیفی و به شیوه ی بررسی اسنادی است. این پژوهش از حیث هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌گردد. جامعه آماری پژوهش حاضر منابع مکتوب موجود در خصوص دوزبانگی است. ابزار مورد استفاده فیش برداری است. فیش ها ویاداشت های مکتوب جهت جمع آوری اطلاعات ...  بیشتر

تحلیل عملکرد آموزشی مدیران دانشگاه‌های استان گلستان بارویکردرهبری هم‌افزایی (سینرژی)

کامبیز اسماعیل نیا؛ کیومرث نیازآذری؛ مریم تقوایی یزدی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 853-868

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبری هم افزایی(سینرژی) مبتنی برعملکردآموزشی مدیران در دانشگاههای استان گلستان است.این پژوهش از نظرهدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شد.جامعه آماری آن را کلیه مدیران سطوح مختلف دانشگاهی به تعداد 395نفر وروش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 193نفر به عنوان نمونه آماری ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های کمال‌گرایی در مدیران آموزش و پرورش استان مازندران

پروین اسدپور؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ وحید فلاح

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1869-884

چکیده
  هدف پژوهش، شناسایی و رتبه­بندی مؤلفه­های کمال­گرایی در مدیران آموزش و پرورش استان مازندران بود. این پژوهش­ از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه­یابی بود. جامعه آماری را کلیه مدیران و روسای گروه­های ادارات آموزش و پرورش و مدیران و معاونین مدارس استان مازندران به تعداد 2653 نفر تشکیل می­دادند که بر اساس فرمول ...  بیشتر

بررسی روابط میان آموزش و پرورش، پژوهش و توسعه اقتصادی

احمدعلی اسدپور

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 885-899

چکیده
  آموزش و پژوهش در هر جامعه ای تحت تاثیر جنبه های مختلف توسعه می باشد، از طرف دیگر خود نیز به عنوان متغیر مستقل بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیر می گذارد. در مطالعه زیر روابط میان آموزش و پرورش، پژوهش و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گیری شده است که آموزش، پژوهش و توسعه اقتصادی جامعه به مثابه یک مثلث ...  بیشتر

ارائه مدلی جامع برای چابک سازی ادارت آموزش و پرورش کشور

مهدیه ابوالقاسمی؛ علی اصغر شریفی؛ محمدنقی ایمانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 901-926

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدلی برای چابک سازی ادارت آموزش و پرورش کشور در  یک مدل فرایندی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر روش جمع­آوری داده­ها توصیفی – پیمایشی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش، خبرگان جامعۀ علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش بودند و در بخش کمی شامل کلیه ...  بیشتر

تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو سازمانی با توجه به تحول سازمانی در نظام آموزش و پرورش تهران

اسداله مهرآرا؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ مجتبی شهریان

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 927-949

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو سازمانی با توجه به تحول سازمانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش تهران که تعداد آنها حدود 2000 نفر برآورد شده است، تشکیل می­دهد. حجم نمونه از طریق جدول مورگان و روش ...  بیشتر

تاثیر آموزش های نرم افزارهای هوشمند موبایلی (تلگرام و اینستاگرام) در ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان در نظام آموزش عالی ایران

آمنه بختیاری؛ بهاره نصیری

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 951-967

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزه های نرم افزارهای هوشمند موبایلی (تلگرام و اینستاگرام) در ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان در ساختار نظام آموزشی ایران انجام شده است. در این پژوهش آنچه مورد توجه است، ضرورت اهمیت دادن به پدیده شکاف نسلی دختران با مادران آنان و آموزش های لازم در جهت رفع آن است. بنابراین،سعی شده عوامل تاثیرگذار بر ایجاد ...  بیشتر

رابطه بین مدیریت استعداد و نظام ارزشی مدیران مقطع ابتدایی

مهدی زیرک؛ انسیه نظری؛ عباس شادپیروز؛ مریم احمدیان یزدی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 969-984

چکیده
  امروزه اعتقاد بر آن است که منابع انسانی مهم‌ترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمان است و به همین دلیل بر نقش ارزشمند استعدادها در سازمان تأکید شده و مدیریت مطلوب آنها بسیار مهم و حساس تلقی می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی مدیریت استعداد و ارتباط آن با نظام ارزشی مدیران می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی با هدف پیش بینی می باشد. جامعه ...  بیشتر

تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دین‌داری در کار (مورد مطالعه: معلمان آموزش و پرورش استان همدان)

فاطمه شفیقی؛ مهدی کلانتری؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 985-1008

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی تأثیر اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دین­داری در کار در بین معلمان آموزش و پرورش استان همدان انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش گرداوری داده­ها توصیفی- همبستگی و همین­طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان آموزش و پرورش استان همدان بودند که با استفاده ...  بیشتر

تأثیر رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی جو سازمانی نوآورانه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران (مورد مطالعه: شهر تهران)

رضا سورانی یانچشمه

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1009-1027

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی جو سازمانی نوآورانه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران بود. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی و همین­طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران به تعداد 1900 بود ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاههای استان مازندران

فاطمه ساغری؛ عبداله علی اسماعیلی؛ بابک حسین زاده

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1029-1043

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاههای استان مازندران بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان مازندران میباشد که تعداد نمونه در این تحقیق بر اساس جدول مورگان به تعداد 384  نفر تعیین می شود. در تحقیق موردنظر روش تحقیق روش توصیفی_پیمایشی می‌باشد. ابزار این پژوهش، ...  بیشتر

ارائه ی مدل شایستگی تربیت اسلامی دانش آموزان، بر اساس ابعاد و مولفه های تربیت شهروندی از نظر متخصصان

جواد جهان؛ سجاد زنگنه تبار؛ محمد پاک سرشت

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1045-1066

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه ی مدل شایستگی دانش آموزان تربیت اسلامی، بر اساس ابعاد و مولفه های تربیت شهروندی از نظر متخصصان حوزه برنامه درسی انجام شده است، روش پژوهش کیفی و شامل تحلیل اسنادی و روش داده بنیاد است. ابزار پژوهش شامل چک لیست بررسی و همچنین مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل در بخش مطالعه ی متون از ...  بیشتر

نقش نظام های آموزشی در کارآفرینی با توجه تاثیر آموزش الکترونیک

زهره ریاضی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1067-1083

چکیده
  نظام های آموزشی که اقتصاد رقابتی رامبنای کار خود قرار داده اند با تحولات و تغییرات سریع و شتابان بین المللی همراه بوده و مشخصة آنها گذر از جامعة صنعتی به جامعة اطلاعاتی مبتنی بر آموزش و تغییرشاخص های اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی است. در نظامهای آموزشی معتبر از کارآفرینی به منزله موتور توسعة اقتصادی یاد می شود. ورود تکنولوژی های آموزشی ...  بیشتر

مقایسه سرزندگی تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر ایلام

احمد میرزابیگی؛ سعید بختیارپور؛ زهرا افتخار صعادی؛ بهنام مکوندی؛ رضا پاشا

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1085-1104

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، مقایسه­ی دانش­آموزان پسر و دختر براساس متغیرهای سرزندگی تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی می­باشد. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه­ای و جامعه آماری را کلیه­ی دانش­آموزان پسر و دختر مدارس متوسط دوم شهر ایلام در سال تحصیلی 1396-1395 تشکیل می­دهد و حجم نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 374 ...  بیشتر

نقش فرهنگ سازمانی بر تعهد و دلبستگی شغلی منابع انسانی با میانجیگری مدیریت استعداد (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر تهران)

پریناز بنیسی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1105-1121

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر تعهد و دلبستگی شغلی منابع انسانی با میانجیگری مدیریت استعداد انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 84830 نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ...  بیشتر

تدوین الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش و پرورش

لیدا جاویدان؛ عبداله علی اسماعیلی؛ علی اصغر شجاعی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1123-1136

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش و پرورش با  روش پژوهش ترکیبی(کمی و کیفی) انجام شد. جامعه پژوهش حاضر کلیه معلمان مقطع متوسطه دوم شاغل در دبیرستان های دولتی شهر بابل بودند. ابزار پژوهش حاضرپرسشنامه محقق ساخته شامل 53 سوال در مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود که با استفاده از روش دلفی تنظیم ...  بیشتر

پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی و پیوند والدینی در نوجوانان

نجمه وجدانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1137-1150

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی و پیوند والدینی در نوجوانان شهر ساوه در سال 1395 صورت گرفت. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان دختر دوره متوسطه منطقه 2 شهر ساوه بودند که از این میان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

بررسی رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و رضایت زناشویی در بین زنان و مردان متاهل

طیبه غلامزاده بافقی؛ طیبه جمالی بافقی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1151-1165

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی و رضایت زناشویی پرداخته شده است . هدف پژوهش ، تعیین رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی و رضایت زناشویی در بین زنان و مردان متاهل شهرستان بافق می باشد . روش پژوهش  توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه افراد عضو و غیرعضو در شبکه های اجتماعی است که با توجه به گستردگی ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین سبک زندگی اسلامی-جهادی با راهبرد مقابله با استرس و خوشبینی

شهاب میرزایی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1167-1183

چکیده
  پژوهش انجام شده از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی می باشد که به صورت مقطعی و جهت بررسی نقش سبک زندگی اسلامی جهادی در پیش بینی راهبردهای مقابله با استرس و خوشبینی در سال 1395 انجام شده است. جامعه مورد مطالعه، جمعیتی است که مطالعه بر روی آن انجام می شود .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ...  بیشتر

بررسی رابطه حمایت اجتماعی مدیران با وجدان‌کاری معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهرستان خاش

حبیب اله کرد؛ هاجر کرد؛ مختار کرد؛ محمد کرد

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1185-1199

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی مدیران با وجدان­کاری معلمان متوسطه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش ، کلیه معلمان متوسطه (اول و دوم)  شهرستان خاش در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 700 نفر (441 نفر مرد و 259 نفر زن) بودند که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان و به روش طبقه­ای نسبتی تصادفی 248 نفر (156 نفر مرد و 92 نفر زن) به عنوان نمونه ...  بیشتر

تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان معلمان مدارس

رضا سورانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1201-1211

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان معلمان مدارس دولتی متوسطه دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 1391-92صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 7241از معلمان مدارس دولتی متوسطه دخترانه شهر تهران بوده که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی تعداد 547 به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شااد. ...  بیشتر

ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

زهره حسنی؛ محمود ابوالقاسمی؛ اصغر مشبکی اصفهانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1213-1234

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق ارائه­ی الگویی جهت کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه­ای بود. پژوهش حاضر از منظر هدف توسعه­ای- کاربردی، از نظر داده­ها کیفی و از نظر ماهیت و روش اجرا داده بنیاد بود. جامعه مورد مطالعه خبرگان حوزه کارآفرینی دانشگاهی و کادر آموزشی (اعضاء هیات علمی و مدرسین) دانشگاه فنی و حرفه­ای در سال 95-94 بودند که به ...  بیشتر

ارائه مدل شایستگی اخلاقی با رویکرد اسلامی در دانشگاه‌های آزاد استان مازندران

سمیرا احسانی افراکتی؛ فرشیده ضامنی؛ محمد صالحی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1235-1258

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل شایستگی اخلاقی با رویکرد اسلامی در دانشگاه­های آزاد استان مازندران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی، بود که با استفاده از روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. گروه دوم جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیه ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر عدالت آموزش و ارائه مدل مناسب آن در دانشگاه آزاد اسلامی

رضا محمدزاده اول؛ فردوس یادگاری

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1259-1276

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسائی عوامل مؤثر بر عدالت آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است. روش تحقیق براساس هدف، توسعه­ای-کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها از نوع توصیفی- پیمایشی و به لحاظ نوع داده­ها، کمی می­باشد. برای جمع آوری اطلاعات اولیه، از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید دانشگاه آزاد ...  بیشتر

نقش میانجیگر خودکارآمدی در رابطه بین سبکهای فرزندپروری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مژگان سیفی؛ قادر بازارویچ قادراف

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، صفحه 1261-1270

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر پیش­بینی پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی براساس سبک­های فرزندپروری دانش ­آموزان دبیرستانی شهر دوشنبه تاجیکستان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش ­آموزان پایه متوسطه در نیم­سال تحصیلی اول 1391-1390 در شهر دوشنبه به تعداد 10000 نفر بود که از میان آن­ها 300 نفر از 6 دبیرستان ...  بیشتر