بررسی رابطه بین مهارت های مدیران و اثربخشی مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی ناحیه 2 شهرستان کرمان

مهدی لسانی؛ مریم دهقانی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1387، صفحه 5-18

چکیده
  نظام آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف فردی و اجتماعی به وجود آمده است. سازمان‌های آموزشی در سرتاسر دنیا مسئولیت مهم تامین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه برای رشد و توسعه اجتماعی را بر عهده دارند. مدیریت واحدهای آموزشی از اهمیت زیادی برخوردارند؛ زیرا که مدیران مدارس می‌توانند در راستای هدایت فعالیت‌ها و رهبری فرایندهای آموزش و پرورش، ...  بیشتر

عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان پسر دوره پیش دانشگاهی به مواد مخدر از دیدگاه آنان، مجریان قانون و متخصصان تعلیم و تربیت

محمد میرکمالی؛ احمد سلمانی قهیازی؛ عباس خورشیدی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1387، صفحه 19-34

چکیده
  مقاله حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی شهر تهران به مواد مخدر از دیدگاه دانش‌آموزان، مجریان قانون و متخصصان تعلیم و تربیت شهر تهران می‌پردازد. بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و فرمول تعیین حجم نمونه، تعداد 600 نفر(40 مجری قانون، 60 متخصص تعلیم و تربیت و 500 دانش‌آموز پسر دوره پیش‌دانشگاهی) حجم ...  بیشتر

بررسی وضعیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر براساس سهمیه ورودی

فریبرز درتاج

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1387، صفحه 35-44

چکیده
  ناهمگونی سطح تحصیل دانشجویان در ورود به نظام آموزش عالی، به شیوه چندگانه سهمیه‌های ورودی از موضوعات مورد بحث در دهه‌های اخیر است که در جریان تحصیل دانشجویان تاثیرگذار است. این مقاله با هدف بررسی وضعیت و عملکرد تحصیلی هفت دوره پذیرش دانشجو باتوجه به سهمیه ورودی در دانشگاه شهید باهنر انجام گرفته است. بدین منظور برای انجام کار از روش ...  بیشتر

بررسی مقایسه انگیزه پیشرفت، سلامت روان و خودپنداره تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه های دولتی، آزاد و غیر انتقاعی شهر تهران در سال تحصیلی 84-83

ژاله طاهری؛ حمید رضا مقامی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1387، صفحه 45-62

چکیده
  بررسی انگیزش گامی است اساسی در جهت شناخت رفتار آدمی. در حقیقت با بررسی انگیزش می‌خواهیم بدانیم سرچشمه رفتار آدمی و نیرویی که او را به حرکت وا می‌دارد، چیست؟ هدف از این تحقیق، مقایسه انگیزه پیشرفت، سلامت‌روان و خودپنداره تحصیلی دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه های دولتی، آزاد و غیر انتفاعی شهر تهران در سال تحصیلی 84 ـ83 بود. جامعه ...  بیشتر

پیش بینی میزان اهمال کاری تحصیلی براساس راهبردهای خود تنظیمی در یادگیری

مسعود حسین چاری؛ یوسف دهقانی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1387، صفحه 63-74

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری انجام شده است. نمونه ای مشتمل بر 400 دانشجو (242 دختر و 158 پسر) رشته های مختلف از هشت دانشکده دانشگاه شیراز که به شیوه نمونه گیری خوشه گیری چند مرحله ای با واحد نمونه ای کلاس انتخاب شدند، دو پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری(پینتریچ و دی گروت،1990) ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان رشته های هنری و غیر هنری

محمدرضا تمنایی فر؛ زینب یزدانی کاشانی؛ محمد امینی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1387، صفحه 75-90

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه‌ای تفکرانتقادی و خودکارآمدی دانشجویان رشته‌های هنری و غیرهنری بوده است. جامعه پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 88 - 87 است که از میان آنها نمونه‌ای مشتمل بر320 دانشجو(160 دانشجوی رشته هنری و 160 دانشجوی رشته غیرهنری) با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

تبیین شاخص های اصلی عملکرد و اندازه گیری بهره وری دانشگاه های بزرگ دولتی ایران

رحیم دباغ؛ حمید رضا برادران شرکاء

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1387، صفحه 91-113

چکیده
  در عصر حاضر، دانشگاه‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصاد دانش کشورها دارند و به این دلیل استفاده بهینه از منابع موجود، موضوع مهمی برای مدیریت دانشگاه‌هاست. هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی ارزیابی جامع برای دانشگاه‌ها از دیدگاه اقتصادی است که کارایی و تغییرات بهره‌وری و اجزای آن را تفکیک و عوامل مؤثر بر آن را ارائه کرده است. سؤال اصلی، این‌است ...  بیشتر