تأملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد

سعید غیاثی ندوشن؛ محمد حسن پرداختچی؛ بهروز دری؛ مقصود فراستخواه

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1391، صفحه 7-49

چکیده
  منابع انسانی نیازهای سازمان را در طی یک دورۀ طولانی برآورده می‌کنند و جانشین‌پروری فرایندی برای آماده‌سازی و نوسازی این منابع است. این پژوهش فرایند استقرار نظام جانشین‌پروری مدیریت در دانشگاه را با استفاده از طرح نظام‌دار نظریۀ داده بنیاد کاوش کرده است. بدین منظور از 17 نفر از سیاستگذاران در عرصۀ آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق ...  بیشتر

رابطۀ کارکردهای رهبری آموزشی مدیران مدارسبا تدریس مؤثر معلمان ابتدایی

دکتر یبژن عبدالهی؛ علی اکبر سادین

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1391، صفحه 51-74

چکیده
  این مقاله به بررسی رابطه بین کارکردهای رهبری آموزشی مد یران مدارس با تدر یس مؤثر معلمانمیپردازد و با توجه به اینکه به توصیف وضع موجود میپردازد، در زمره تحقیقات توصیفی و از نوعهمبستگی است. جامعۀ آماری شامل معلمان و مدیران مدارس ابتدایی نواحی چهارگان ۀ کرج که بهروش نمونهگیری خوشه ای تک مرحله ای و طبقه ای انتخاب شدند . ابزارها ی سنجش اطلاعاتپرسشنامۀ ...  بیشتر

بررسی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی ایران: از دیدگاه رؤسای دانشگاه ها

سید جواد صالحی؛ احمدرضا روشن؛ داوود حاتمی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1391، صفحه 75-100

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، علاوه بر مرور ادبیات مربوط به خصوصیسازی آموزش عالی، عملکرد آن با استفادهاز متون نظری و نیز پرسش از رؤسا و مدیران دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی غیر انتفاعی کشور بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که به طور کلی روند خصوصی-سازی آموزش عالی در ایران بسیار شبیه سایر بخش هاست و دارای ویژگ یها ی زی ر است ...  بیشتر

بررسی و تبیین عوامل مؤثر در پذیرش و کاربرد سیستم های یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان یادگیری الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران

روشن احمدی؛ غلامعلی احمدی؛ گلریز زامیاد

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1391، صفحه 101-126

چکیده
  هدف از این تحقیق، ارائه این عوامل در قالب یک مدل و بیان ارتباط می ان این عوامل است . تحقیقاتگوناگونی در مورد عوامل تأثیرگذار بر تمایل دانشجویان به ادامۀ به کارگیری این سیستم ها انجام شده استکه در هر یک از این تحقیقات، عوامل مختلفی در نظر گرفته شده است . پس از مطالعه ادبیات موضوع ومدلهای ارائه شده در تحقیقات قبلی، عوامل مهم تر، استخراج ...  بیشتر

بررسی و مقایسۀ تأثیر آموزش های فراشناختی و شناختی بر یادگیری درسآمار توصیفی با توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

عبدالله معتمدی؛ راضیه لطفی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1391، صفحه 127-145

چکیده
  چکیدهاین مطالعه با هدف بررسی و مقایسۀ تأثیر آموزش های شناختی و فراشناختی در یادگیری درس آمارتوصیفی با توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی انجام شد. طی یکمطالعۀ آزمایشی به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر عملکرد حل مس ئله در درسآمار توصیفی به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 80 دانشجوی رشته های روانشناسی ...  بیشتر

بررسی دلایل مهاجرت نخبگان ازدیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه های کرمان

پروین رضایی؛ فتانه درتاج

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1391، صفحه 147-166

چکیده
  چکیده روند روزافزون مهاجرت و به ژهیو مهاجرت متخصص ، نا مسـئله یا اسـت کـه بسـ اری ی از کشـورها ی جهان را به خود مشغول ساخته است. بررس ی و شناخت نیا موضوع به ژهیو برا ی کشور ایران (از نظر گستردگ ی شاخص مهاجرت متخصصـ نا ) بسـ اری حـائز اهمیـ ت اسـت . یـ ا ن مطالعـه دلایـ ل مهـاجرت متخصصان رانیا ی به خارج از کشور را از دید اعضای یه ئت علمی دانشگاههـا ...  بیشتر

تحلیل تأثیر فضای کارآفرینی بر تمایل کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

شهرزاد بارانی؛ سیده مریم حسینی لرگانی؛ کیومرث زرافشانی؛ علیرضا پورسعید

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1391، صفحه 167-194

چکیده
  چکیده هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر فضای کارآفرینی ایجـاد شـده از سـوی دانشـگاه آزاد بـر تمایـل دانشـجویان کشاورزی نسبت به راه اندازی کسب و کارهای خلاق است. جامعۀ آمـار ی تحقیـ ق، دانشـجو انی کشـاورز ی دانشگاه آزاد یالام بودند (320 (که 169 نفر آن از ان طریـ ق جـدول بارتلـت بـه روش نمونـه گیـری تصـادفی انتخاب شدند. بر اساس نتایج، تمایل کارآفرینانه ...  بیشتر

بررسی عوامل عمده کاهش دانشجویان ورودی به دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با ها دانشگاه ی دولتی (مطالعه موردی منطقه هفت)

هدایت تیرگر

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1391، صفحه 196-208

چکیده
  چکیده نظام آموزش عالی مغز متفکر جامعه و اردوگاه علم جدید است. بدون تردید دانشگاه آزاد اسلامی نقش غیر قابل انکاری در توسع ۀ علمی و پژوهشی کشور ایفا کر ده است، اما در سالهای اخیر این دانشگاه با کاهش تقاضای ورود دانشجو مواجه شده است، این طرح پژوهشی با هدف یافتن نقش عوامل (آموزشی، پژوهشی، رفاهی، علاقه خود دانشجویان، شهریه، منزلت اجتماعی، ...  بیشتر

رابطۀ مدیریت اطلاعات و ابعاد سازمانی با بهره‌وری در شبکۀ مشاوران تحصیلی و شغلی بنیاد شهید و امور ایثارگران

محمد امین زارعی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1391، صفحه 209-228

چکیده
  چکیدهنیا پژوهش با هدف بررسی رابطۀ یریمد ت اطلاعات و ابعاد سازمان با ی بهـره ور ی در شـبک ۀ مشـاورانادیبن شه دی و امور یا ثارگران انجام شده است. جامع نیاۀ پـژوهش کل ۀیـ مشـاوران مشـغول بـه کـار درسازمان ادیبن شه دی و امور یا ثارگران و مدارس شاهد یش راز هستند که در سال تحص یلی 1389 در محـلخدمت خود در حال فعالیت بودند و تعداد آنها 102 نفر است ...  بیشتر

خستگی ذهنی، هوش هیجانی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی

سید محمد طباطبایی نسب؛ سیدمیثم طباطبایی نسب؛ محمد علی خاصی؛ علیرضا سروش محمدآبادی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1391، صفحه 229-246

چکیده
  چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابط ۀ بین خستگی ذهنی و هوش هیجانی با عملکرد تحصـیلی در بـین دانشآموزان دبیرستانهای پسرانه شهر یزد است. ٔ جامعه آماری این تحقیق، هیکل ٔ دانشآموزان دبیرستان- های پسران ۀ شهر یزد است. از این جامعه نمونه ای به حجم 154 دانشآموز انتخاب شدند و با اسـتفاده از ٔ پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان، مقیاس خستگی فیسک و همکاران ...  بیشتر