اثربخشی بحث گروهی و ایفای نقش بر مهارت جرئت ورزی در دانش آموزان پایۀ دوم راهنمایی شهر همدان

فریبرز درتاج

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، صفحه 1-14

چکیده
  به منظور بررسی اثرات آموزش بحث گروهی و ایفای نقش بر توانا یی ابراز وجود 68دانش آموز ( 34 پسر و 34 دختر) پایۀ دوم راهنمایی شهر همدان به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و در قالب یک طرح پیش آزمون پسآزمون دوگروهی مورد بررسی قرارگرفتند. ابتدا با استفاده از پرسشنامه جرئت ورزی پیشآزمون اجرا و سپس مهارت جرئتورزیبرای یک گروه با روش بحث گروهی و برای ...  بیشتر

مشکلات در انتخاب موضوع پایان نامه: مطالعه ای کیفی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه های تهران

محمد توکل؛ مرضیه ذوالفقاری

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، صفحه 15-32

چکیده
  چکیدههدف مطالعۀ حاضر بررسی مشکلات دانشجویان کارشناسیارشد جامعه شناسی در انتخابموضوع پایاننامه بوده است. بدین منظور، روش نظریۀ مبنایی انتخاب شد. در نتیجه، با توجهبه هدف پژوهش و ماهیت روش نظریۀ مبنایی، هیچ نظریهای به تحقیق حاضر فیکس ١ نشدهاست. در این رابطه با 27 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد جامعه شناسی ( گرایش هایپژوهش علوم اجتماعی، ...  بیشتر

سازمان یاددهنده: رهیافتی نو در پیش بینی سازمان یادگیرنده:(دیدگاه های اعضای هیئت علمی دانشگاه ها)

جواد عبدلی سلطان احمدی؛ قاسم پاشوی؛ اصغر زمانی

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، صفحه 33-51

چکیده
  چکیدههدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی رابطه بین مؤلفه های سازمان یاددهنده (انرژیهیجانی، ایده ها، ارزشها، دیدگاه قابل یاددهی و قاطعیت در تصمیم گی ری) با سازمانیادگیرنده و تعیین سهم هر یک از مؤلفههای سازمان یاددهنده در پیشبینی سازمان یادگیرندهکل بود. به همین منظور با انجام پژوهشی توصیفی و از نوع همبستگی، تعداد 135 نفر ازاعضای هیئت علمی ...  بیشتر

تأثیر قابلیت های سازمانی و اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه ها

آفرین اخوان؛ محمد صالح اولیاء؛ یحیی زارع مهرجردی؛ مصطفی جعفری

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، صفحه 53-77

چکیده
  چکیدهدر این مقاله سعی شده است مدل جامعی جهت بررسی تأثیر قابلیتهای سازمانی و اقدامات مدیریتدانش بر عملکرد دانشگاه ارائه شود. قابلیتهای سازمانی ، اقدامات مدیریت دانش و عملکرد سازمانیبه عنوان عناصر مشترک در مدلهای مختلف شناسایی شدند و امکان تعمیم و تفسیر هر عنصر بهتنهایی و ارتباط آنها در موضوع آموزش عالی از طریق تحلیل دادههای کیفی ...  بیشتر

سبک شناختی، هیجان تحصیلی و عملکرد درسی در دانشجویان

حسن اسدزاده

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، صفحه 79-96

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین رابطۀ بین سبکشناختی، هیجان تحصیلی و عملکرددرسی در دانشجویان انجام شد . جامع ۀ پژوهش عبارت بود از کلی ۀ دانشجویان مقطعکارشناسی دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی که در سال1389 مشغول تحصیل بودند. گروه نمونۀ آماری شامل 131 نفر از دانشجویان بود - تحصیلی 90برای سنجش سب ک (KAI) که بهروش تصادفی ...  بیشتر

ارتباط بین نگرش و کاربرد ابزارهای الکترونیکی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

سید مجید عبداللهی؛ بی بی عشرت زمانی؛ زهرا بابادی عکاشه

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، صفحه 97-121

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش و چگونگی کاربرد اعضای هیأت علمی دانشگاه هایدولتی استان اصفهان نسبت به استفاده از منابع الکترونیکی انجام گرفته است . روش پژوهشتوصیفی همبستگی است. 132 نفر از اعضای هیئت علمی سه دانشگاه اصفهان، صنعتی وعلوم پزشکی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهشپرسشنامهاستاندارد سنجش نگرش معلمان ...  بیشتر

بررسی رابطۀ مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی سازمانی و تعهد کارکنان به سازمان: مطالعۀ موردی دانشگاه خوارزمی

حاتم فرجی ده سرخی؛ علی یاسینی؛ معصومه اکبری؛ محمد فرجی ده سرخی؛ طاهره یاسینی

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، صفحه 123-141

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی سازمانی و ابعادش با تعهد سازمانیاعضای سازمان است. روش پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماریشامل: کلیۀ کارکنان دانشگاه تربیت معلم واحد کرج میباشد که یک نمونۀ تصادفی به حجم68 نفر با استفاده از فرمول لوی و لمشو ( 1990 ) از آن انتخاب شد. برای جمعآوری دادهها ازپرسشنامۀ محققساخته ...  بیشتر

بررسی رابطۀ خودپندارة تحصیلی با عملکرد ریاضی در دورة راهنمایی

مسیب یارمحمدی واصل؛ فاطمه قنادی؛ حمید مقامی

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، صفحه 143-161

چکیده
  چکیدههدف این پژوهش شناخت عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزان دورة راهنمایی دردرس ریاضی است؟ این پژوهش بر اساس روش توصیفی- همبستگی است، که بر روی 438نفر از دانشآموزان استان خراسان شمالی ( تعداد 288 نفر که در درس ریاضی نمره کمتر از10 و تعداد 150 نفر نمره بیشتر از 17 کسب کرده بودند) که در سال 1387 مشغول تحصیلبودند، انجام شد. و با استفاده از پرسشنامههای ...  بیشتر

ضرورت استقرار نظام ارزشیابی کیفیت در دانشگاه آزاد اسلامی و ارائۀ مدل مناسب آن

رضا محمدی

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، صفحه 163-216

چکیده
  نظام آموزش عالی کشور و به تبع آن دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بخشی از این نظام به عنوان موتورو عامل اصلی تحقق سیاست های توسع ۀ پایدار کشور محسوب می شود . تربیت نیروی انسانیمتخصص، تولید و نشر دانش و ارائه خدمات تخصصی از جمله کار کردهای اصلی نظام در این راستاهستند. این نظام در صورتی می تواند در تحقق این مهم موفق باشد که از کارایی و اثربخشی ...  بیشتر