طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامة درسی آموزش عالی

غلامرضا یادگار زاده؛ کوروش فتحی؛ محمود مهر محمدی؛ محبوبه عارفی

دوره 8، شماره 26 ، آذر 1393، صفحه 7-45

چکیده
  هدف از این مطالعه تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامة درسی است. این هدف در قالب دو سؤال پژوهشیمورد بررسی قرار گرفته است: وظایف اصلی متخصصان برنامة درسی کدامند؟، تکالیف و زیر تکالیف متخصصان برنامةدرسی کدامند؟ روش پژوهش از نوع کیفی مشارکتی و ابزار مورد استفاده دیکوم بوده است. در کارگاه دیکوم مقدماتیتعداد 7 نفر و در کارگاه تکمیلی ...  بیشتر

ارائه یک الگوی طراحی تعامل در محیط های یادگیری الکترونیکی مشارکتی با توجه به نقش توانمندی زیبای یشناسی

محمود مهر محمدی؛ جواد حاتمی؛ محبوبه فناخسرو

دوره 8، شماره 26 ، آذر 1393، صفحه 47-69

چکیده
  امروزه یادگیری الکترونیکی بعنوان یک تکنولوژی تحول آفرین و ابزاری مهم در فرایند آموزش و فعالیت های آموزشی مطرح م یباشد. درحقیقت فرایند تعاملات یادگیری الکترونیکی دنیای ذهنی جدید و گسترده ای را داراست که یادگیری در آن کیفیت و شکل متفاوتی دارد. براساس جامع ترین تعبیری که تاکنون از آموزش الکترونیکی بیان شده است، آموزش الکترونیکی عبارتست ...  بیشتر

نگرش دانشجویان دانشگاه های دولتی استان تهران در رابطه با طرح حذف آزمون سراسری و جایگزینی آن با سوابق تحصیلی

بهروز کاوه ئی؛ رقیه باقی یزد دل

دوره 8، شماره 26 ، آذر 1393، صفحه 71-98

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی نگرش دانشجویان در خصوص طرح حذف آزمون سراسری و جایگزینی آن با سوابق تحصیلیم یپردازد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های دولتی استان تهران در سال تحصیلی1387 و حجم نمونه 200 نفر بوده است. ابزار گردآوری داد هها پرسشنام ه محقق ساخته می باشد. نتایج تحقیق حاکیاز آن بود که 5/ 76 درصد از پاس خدهندگان تمایل ...  بیشتر

نقش سبک های تفکر مدیران آموزشی در انطباق رفتار آنان با شاخ صهای رهبری تحولی

علی مهدوی شکیب؛ محمدرضا آهنچیان

دوره 8، شماره 26 ، آذر 1393، صفحه 99-126

چکیده
  سبک های تفکر و نوع نگاه مدیران به مسائل پیرامون خود م یتواند به عنوان یک مؤلفه مهم در ارتباط با توسعه وبالندگی سازمانی و رهبری سازمان نق شآفرینی نماید. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش سبک های تفکر مدیرانآموزشی در انطباق رفتار آنان با شاخص های رهبری تحولی انجام شد. روش تحقیق همبستگی بود. جامعه آماریشامل 72 مدیر آموزشی شاغل در مدارس بودند ...  بیشتر

تحلیلی بر برنامه های درسی نظام آموزش عالی در افزایش جامع هپذیری سیاسی دانشجویان)مطالعه موردی، دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شیراز(

سید جواد صالحی

دوره 8، شماره 26 ، آذر 1393، صفحه 127-148

چکیده
  جامعه پذیری سیاسی فرایندی مستمر و پویا است که براساس آن، نهادهای اولیه و ثانویه در مراحل مختلف زندگی برگرایش ها و دیدگاه های سیاسی شخص اثر م یگذارند و در تصمیم گیر ی ها ی مربوط به حوزه سیاست، عامل کم و بیشتع یین کنند ه ای به شمار م یرود. بستر اصلی و مناسب مطالعه جامعه پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی آن جامعه استلذا جه تگیری های فرد به سیاست م ...  بیشتر

شناسایی سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه به منظور ارائه رو شهای تدریس اثربخش

خدیجه مرادی؛ عبدالحمید پاپ زن

دوره 8، شماره 26 ، آذر 1393، صفحه 149-172

چکیده
  سبک های یادگیری نقش بسزایی در یادگیری بهینه و افزایش بازدهی آموزش دارند. از این رو، شناخت سبک هاییادگیری دانشجویان در جهت دهی به فعالیت های تدریس و یادگیری حائز اهمیت است. پژوهش حاضر، با هدفشناسایی سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در سال تحصیلی 91 - 90 با استفاده از پرسشنامهاستاندارد سبک های یادگیری کلب ) 2005 ( انجام گرفته ...  بیشتر

بررسی مقایس های کیفیت برنامه درسی برخی دانشگا ههای دولتی بر مبنای دیدگاه اعضای هیأ تعلمی »

اباصلت خراسانی

دوره 8، شماره 26 ، آذر 1393، صفحه 173-196

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه کیفیت برنامه درسی ارائه شده در دانشگاه های دولتی ایران از دیدگاه اعضای هیاتعلمی پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی کاربردی و در زمر ةپژوه شزمینهی‌ابی می باشد. جامعه مورد مطالعه اعضاءهیات علمی دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، سهند تبریز، صنعتی همدان، صنعتی شاهرود و کردستانبه تعداد 1605 نفر بودند ...  بیشتر

نقش آسیب های موبایل در جنبه های اخلاقی و اجتماعی نوجوانان 10 تا 15 سال

زهره افشارنیا

دوره 8، شماره 26 ، آذر 1393، صفحه 197-197

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر تاثیر آسیب های موبایل بر جنبه های اخلاقی و اجتماعی نوجوانان 10 تا 15 سالمازندران، با روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری، متشکل از کلیه نوجوانان 10 تا 15 سال استان مازندران،در سال 1391 ، که بر اساس آمار ثبت احوال این استان این جامعه شامل 296194 نفر بوده که از این جامعه، تعداد384 نفر از با استفاده از جدول کرجسی ...  بیشتر