تأثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

فریبا درتاج؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی؛ مهران فرج اللهی؛ علی دلاور

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، صفحه 1-20

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر،تعیین تأثیرآموزش از راه دور(مبتنی برموک)برعملکرد­تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکز کرمان می باشد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در این پژوهش از نمونه‌گیری خوشه‌ای با حجم مناسب (یک کلاس در گروه آزمایش ویک کلاس در گروه کنترل) استفاده شده ،روش انتخاب نمونه، به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای می باشد. ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش‌ آموزان دوره دوم متوسطه

هانیه یاوری؛ فریبرز درتاج؛ حسن اسدزاده

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، صفحه 21-34

چکیده
  هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش­آموزان دوره متوسطه بوده است. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش­آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 1396-1395 به تعداد 3800 نقر بودند. به روش نمونه­گیری تصادفی ساده 30 نفر انتخاب، و در دو گروه آزمایش ...  بیشتر

طراحی الگویی برای آموزش‌های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور

عباس تقی زاده؛ جواد حاتمی؛ هاشم فردانش؛ امید نوروزی

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، صفحه 35-59

چکیده
  تا به امروز آموزش مبتنی بر وب روند رو به رشدی را طی نموده است. تعداد بی‌شماری از دوره‌های آموزش مبتنی بر وب توسط مؤسسات آموزشی در سرتاسر دنیا ارائه شده است. برغم افزایش چشم‌گیر دوره‌های مبتنی بر وب و فراگیرانی که در این دوره‌ها ثبت‌نام می‌کنند،  نشانه‌های زیادی مبنی بر اینکه دوره‌های فوق در برآورده سازی نیازهای فراگیران ناموفق ...  بیشتر

ارائه مدل مفهومی صلاحیت حرفه ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی

رضا محمدی

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، صفحه 61-99

چکیده
  کیفیت آموزش عالی و بهبود و ارتقاء آن به خودی خود ایجاد نمیشود و مستلزم برنامهریزی علمـی وعملی است و یکی از وجوه مورد توجه در طراحی و استقرار ساختار مناسب آن بایستی انتخـاب افـرادشایسته و با صلاحیت در حوزه ارزشیابی و ممیزی کیفیت و آموزش مستمر آنها باشد. پژوهش حاضـربا هدف شناسایی صلاحیت حرفهای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش ...  بیشتر

الگویابی ساختاری تأثیر کیفیت زندگی کاری بر اعتیاد به کار اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه

حسین جناآبادی؛ بهاره عزیزی نژاد

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، صفحه 101-116

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر اعتیاد به کار اعضای هیئت‌علمی دانشگاه با ارائه مدل معادلات ساختاری می‌باشد. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت‌علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌باشد که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و با نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای 350 نفر به دست آمد. ابزار اندازه‌گیری ...  بیشتر

تحلیل محتوای مثنویی مولوی بر اساس شاخص‌های جبر و اختیار در تربیت و آموزش انسان

فریده محسنی هنجنی؛ احمد خاتمی

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، صفحه 118-149

چکیده
  مولوی یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ و تمدن ایران اسلامی است که به لحاظ جامعیت فکر و آرا و اندیشه­های بدیعش همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. مولانا علاوه بر آن که شاعری چیره‌دست و تواناست دیدگاه‌های ارزشمندی در زمینه عرفان، اخلاق و کلام و غیره نیز دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر نیز بررسی داستان‌های مثنوی مولوی بر اساس شاخص های ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارت‏های تفکر انتقادی بر خود نظم ‏دهی دانش‌ آموزان پایۀ اوّل دورۀ متوسطۀ دوم

علی شیخ الاسلامی

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، صفحه 149-162

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر خودنظمدهی دانشآموزان انجام گرفت. روش پژوهش، نیمهآزمایشیبا طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعهی آماری پژوهش را تمـامی دانـشآمـوزان پسـر پایـهی اول دورهی متوسـطهی دومناحیهی دو شهر اردبیل در سالتحصیلی 1394-95تشکیل میدادند که از میان آنها با اسـتفاده از روش نمونـهگیـری ...  بیشتر

اثربخشی آموزش تفکر ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌ آموزان پسر پایه دوم ابتدایی

یاسر رضاپورمیرصالح؛ مهدی دلاوری؛ مجید سلیمانی

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، صفحه 163-186

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر آموزش تفکر ریاضی بـر عملکـرد ریاضـی دانـشآمـوزان پایـه دومابتدایی انجام شد. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون-پس آزمون با گروه کنتـرلبود. از بین کلاسهای پایه دوم مدارس دوره اول ابتدایی در شهرستان میبد در سال تحصـیلی ،92 -93دو کلاس به شیوه نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب و پس از همتا کـردن دانـشآمـوزان ...  بیشتر

تأثیر الگوی طراحی آموزشی تلفیقی مبتنی بر اصول سازنده‌گرایانه بر میزان پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌ آموزان در درس زیست‌ شناسی

نرگس فیض آبادی؛ نرجس خاتون اوبسی

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، صفحه 188-199

چکیده
  در صورتی میتوان آموزشی را اثربخش دانست که از مبنای طراحی آموزشی مناسبی برخـوردار باشـد.در واقع بدون طراحی آموزشی مناسب، هیچ آموزشی اثربخش نخواهـد بـود. هـدف از ایـن پـژوهش،بررسی تأثیر طراحی آموزشی تلفیقـی مبتنـی بـر اصـول سـازندهگرایانـه بـر میـزان پیشـرفتتحصـیلیدانشآموزان در درس زیستشناسی بود. روش این پژوهش نیمـهآزمایشـی و طـرح ...  بیشتر

تحلیل کیفی اصول مستندسازی تجارب سازمانی روسای دانشگاه: گامی در جهت ارزش آفرینی تجربه سازمانی

اصغر زمانی

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، صفحه 201-228

چکیده
  در مقاله حاضر ضمن توجه به اهمیت مستند سازی تجارب مدیران به تحلیل کیفی اصول مستند سازی تجارب روسای دانشگاه پرداخته و در نهایت براساس مصاحبه صورت گرفته با خبرگان ، ساختار فرایند مستندسازی، ارزیابی و انتشار تجربیات به عنوان یک چارچوب و با روش علمی و کاربردی طراحی شد. ساختارطراحی شده از شیوه های مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک ، مدیریت ...  بیشتر

تحلیل آماری عوامل مؤثر بر نمره آزمون کارشناسی ارشد با استفاده از مدل لگ خطی

فرزاد اسکندری

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، صفحه 229-246

چکیده
  در آزمونهای سراسری مانند آزمون کارشناسی ارشد که سنجش داوطلبـان توسـط یـک معیـار واحـدصورت میگیرد، به دلایل مختلفی از جمله متفاوت بودن آموزش مقطع کارشناسی از جنبههای مختلفیمانند استاد، شیوه ارزشگذاری، امکانات آموزشی و بسیاری از عوامل دیگر و در نتیجـه عـدم یکسـانیمعدل کارشناسی داوطلبان و همچنین یکسان نبودن انگیزههای ادامه تحصیل ...  بیشتر

بررسی اثر بخشی آموزش موقعیت کنترل بر هدف گذاری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه سیرجان در سال تحصیلی 95-

ویدا اندیشمند؛ عهدیه ابراهیمی

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، صفحه 266-279

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش موقعیت کنترل بر هدف گذاری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه سیرجان می باشد. روش انجام این پژوهش به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه تجربی و کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه سیرجان در سال تحصیلی 95-94 تشکیل داده اند. ...  بیشتر