مدلی برای رتبه ‏بندی گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌های ایران

زینب رشیدی؛ حسن رشیدی

دوره 16، شماره 57 ، تیر 1401، صفحه 5-20

چکیده
  تعیین جایگاه و اهمیت گروه‌های آموزشی در ساختار عملیاتی دانشگاه و نقش به سزای آن در ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌های یک دانشگاه، یکی از مسائل مهم برای دانشگاه‌ها بوده است. برخی دانشگاه‌ها مدل‌های ساده‌ای برای رتبه‏بندی گروه‌های آموزشی ارائه کرده‌اند، اما هنوز نظام منسجم و کاملی برای رتبه‏بندی گروه‌های ...  بیشتر

اثر خشونت معلم بر تحصیل گریزی، خوش بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان

رجب رئیسی سرمیچی؛ ناصر ناستی زایی

دوره 16، شماره 57 ، تیر 1401، صفحه 21-36

چکیده
  هدف پژوهش بررسی اثر خشونت معلم بر تحصیل گریزی، خوش‌بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان بوده است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر سرباز (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 بودند (5395N=). به شیوه نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای (برحسب جنسیت) تعداد 359 دانش‌آموز از طریق پرسشنامه‌های ...  بیشتر

طراحی الگوی کیفیت بخشی نظام رتبه بندی معلمان

زهرا عزیزی تراب؛ بهناز مهاجران؛ محمد حسنی

دوره 16، شماره 57 ، تیر 1401، صفحه 37-50

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کیفیت بخشی به نظام رتبه بندی معلمان انجام شده است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق، آمیخته (کیفی- کمی) و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل معلمان مشمول نظام رتبه بندی، مدیران و کارشناسان آشنا با این حوزه، در شهر تهران بود، که به روش‌ نمونه‌گیری ...  بیشتر

پیش‏‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌‏آموزان براساس حمایت تحصیلی و خودپنداره‌‏ی تحصیلی

علی شیخ الاسلامی

دوره 16، شماره 57 ، تیر 1401، صفحه 51-61

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‏ بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس حمایت تحصیلی و خودپنداره ‏ی تحصیلی در دانش‏ آموزان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ ی آماری پژوهش را کلیه‌ی دانش ‏آموزان دوره‏ی متوسطه‏ی دوّم شهر اردبیل تشکیل می ‏دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‏ گیری تصادفی خوشه‏ای ...  بیشتر

ارائه مدل عِلّى پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی از طریق هیجان‌های تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با واسطه‌گری کمال‌گرایی دانش‌آموزان

علی شجاعی فرد؛ علی محمد احمدی قراچه؛ رضا فراشبندی

دوره 16، شماره 57 ، تیر 1401، صفحه 62-74

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل عِلّى پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی از طریق هیجان‌های تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با واسطه‌گری کمال‌گرایی دانش‌آموزان هنرستان‌های دخترانه شهر شیراز بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزء روش توصیفی ـ همبستگی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان هنرستان‌های ...  بیشتر

بررسی تحلیلی روش تربیتی مبتنی‌بر تشویق از منظر آموزه‌های دینی اسلام: الگویی برای نظام تربیت کارگزاران در جامعه اسلامی

معین صوراسرافیل؛ سید محمدمهدی احمدی؛ احمد مرادخانی

دوره 16، شماره 57 ، تیر 1401، صفحه 74-90

چکیده
  در آموزه‌های دینی اسلام، تشویق، به‌عنوان روش‌ تربیتی مورد تأکید قرار گرفته است. آموزه‌های دینی، در جهت تربیت و هدایت انسان‌ها، از روش تشویق استفاده کرده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای نظام تربیت کارگزاران در جامعه اسلامی مبتنی‌بر روش تشویق مورد نظر آموزه‌های دینی بود. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری ...  بیشتر

رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و سبک‌های مقابله با استرس با فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری تحصیلی

یاسمن عقیلی مهریزی؛ سمیه پوراحسان؛ افسانه توحیدی

دوره 16، شماره 57 ، تیر 1401، صفحه 91-104

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و سبک‌های مقابله با استرس با فرسودگی تحصیلی و نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمان بود. طرح پژوهش از نوع طرح همبستگی است و گروه نمونه ۴۹۸ نفر از دانش‌آموزان مدارس حسابی و با‌خدا در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ بودند که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای ...  بیشتر

تدوین الگوی دانشگاه سبز پایدار برای آموزش عالی

سکینه جعفری

دوره 16، شماره 57 ، تیر 1401، صفحه 105-118

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی دانشگاه سبز پایدار برای آموزش عالی بود که با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی انجام‌ شد. جامعه آماری، متخصصان و اساتید دانشگاه‌های سراسری کشور در حوزه دانشگاه سبز در سال 1400 بودند که 10 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نمیه‌ساختاریافته و بررسی اسناد موجود در این ...  بیشتر

آموزش و پرورش ناب – ملزومات و پیامدها

محرمعلی هاشمی؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ صادق ملکی آوارسین

دوره 16، شماره 57 ، تیر 1401، صفحه 119-130

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی ملزومات و پیامدهای اجرای مدیریت ناب در آموزش و پرورش ایران با استفاده از رویکرد کیفی انجام گرفته است. میدان پژوهش شامل اساتید دانشگاه‌های ایران در گرایش های مدیریت و همچنین رشته مدیریت آموزشی در سال 1400 بود. ابزار اندازه گیری، مصاحبه در خصوص ملزومات و پیامدهای اجرای مدیریت ناب بود. مصاحبه‌ها با 15 نفر از خبرگان ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر در برنامه ی درسی رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجو معلمان با رویکرد تحلیل سلسله مراتب فازی

مرجان معیری

دوره 16، شماره 57 ، تیر 1401، صفحه 131-143

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر در برنامه ی درسی رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجو معلمان با رویکرد تحلیل سلسله مراتب فازی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش مطالعه موردی و ابزار مصاحبه باز با رویکرد تحلیل محتوای کیفی تلخیصی که برای شناسایی مهمترین شاخص های موثردر برنامه ی درسی ...  بیشتر