دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. فراتحلیل تأثیر عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22034/jiera.2020.201807.2068

بایرامعلی رنجگر؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشاشریفی


2. واکاوی مبانی و اهداف برنامه درسی آموزش مهارت های تفکر خلاق و انتقادی در دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22034/jiera.2020.232380.2279

محمد حجتی؛ حسن صائمی؛ کاظم شریعت نیا؛ علی اصغر بیانی


3. اثر بخشی رویکرد روان-آموزشی تفکر انتقادی بر سازگاری و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بجنورد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22034/jiera.2021.251029.2369

بتول قدوسیان؛ طیبه شریفی؛ مریم چرامی؛ محمود جاجرمی


4. ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودمدیریتی براساس طرح نماد در نوجوانان دختر دوره‌ی متوسطه شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1400

10.22034/jiera.2021.225295.2241

خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ مینا آتش سخن


5. تبیین مدل زمینه‌ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

10.22034/jiera.2021.268909.2445

صادق جهانگیری؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمی؛ وحید ساعت چیان