بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو

روشن احمدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج

دوره 10، شماره 32 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 1-22

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت موجود صلاحیت‌های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، شامل دانشجو معلمان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی بود. نمونه‌های تحقیق دانشجو معلمانی بودند که در نیمسال آخر تحصیلی و در آستانه فارغ‌التحصیلی به سر ...  بیشتر

تأثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

فریبا درتاج؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی؛ مهران فرج اللهی؛ علی دلاور

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر،تعیین تأثیرآموزش از راه دور(مبتنی برموک)برعملکرد­تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکز کرمان می باشد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در این پژوهش از نمونه‌گیری خوشه‌ای با حجم مناسب (یک کلاس در گروه آزمایش ویک کلاس در گروه کنترل) استفاده شده ،روش انتخاب نمونه، به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای می باشد. ...  بیشتر

نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان

افسانه لطفی عظیمی؛ غلامعلی افروز؛ فریبرز درتاج؛ محترم نعمت طاوسی

دوره 9، شماره 31 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه مسند مهارگری و خودکارآمدی با انگیزش تحصیلی دانش‏آموزان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش­آموزان رشته علوم تجربی سال آخر دبیرستان­های دخترانه و پسرانه دولتی بود که در سال تحصیلی 93-92 در تهران مشغول تحصیل بودند. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه‏گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. با توجه به طرح ...  بیشتر

بررسی مؤلفه‌ های مؤثر بر استفاده بهینه از تلفن همراه در راستای تعدیل آسیب‌ های اجتماعی

علی دلاور؛ سعید عسکری

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، ، صفحه 1-34

چکیده
  پژوهشی که پیش رو دارید تلاشی بود در حد بضاعت علمی یک دانشجوی علوم ارتباطات  و در راستای پاسخ به مؤلفه‌های تأثیرگذار بر استفاده هدفمند از تلفن همراه. کلیه ساکنین شهر تهران جامعه آماری این پژوهش بودند که با در نظر گرفتن آیتم­های خاص، حجم نمونه آماری 250 نفر در نظر گرفته شد. مهمترین یافته­های این پژوهش که بر اساس روش پیمایش صورت گرفت، ...  بیشتر

ساختار عاملی مقیاس درگیری تحصیلی فریدریکس (شناختی، رفتاری و انگیزشی)

سعید طالبی؛ حسین زارع؛ احمد رستگار؛ امین حسین پور

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  درگیری تحصیلی یکی از مفاهیمی است که در سالهای اخیر توسط پژوهشگران مختلف بهکاربرده شده و بهکیفیت درگیری دانشجویان در فعالیتهای هدفمند آموزشی اشاره میکند سنجش میزان درگیری دانشجویاندر افزایش میزان یادگیری آنان و خصوصاً در مورد دانشجویانی که درخطر مردود شدن قرار دارند، نقشمحوری دارد. این پژوهش باهدف تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مقیاس ...  بیشتر

اصالت بخشی به ارزشیابی فرایندمحور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی

مرضیه موحدی؛ محمود مهر محمدی؛ علیرضا صادق زاده؛ حسن نقی زاده

دوره 7، شماره 22 ، آذر 1392، ، صفحه 1-22

چکیده
  به کارگیری رویکرد معیوب در ارزشیابی تربیت دینی میتواند به صدمه ای جبرانناپذیر بر پیکرة تربیتدینی و انحراف جدی آن از اهداف قصد شده منجر شود. مسئله اساسی این پژوهش آن است کهرویکرد ارزشیابی نتیجهمحور رایج در تربیت دینی، با نظر به آیات قرآن مجید و دلایل عقلی تا چه حددرست است وچه جایگزینی برای آن وجود دارد. در این پژوهش علاوه بر استدلال ...  بیشتر

نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر

مهدی حاجی شمسایی؛ حسین کارشکی؛ سید امیر امین یزدی

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، ، صفحه 1-17

چکیده
  چکیدههدف مطالعه حاضر بررسی رابطۀ خودتنظیمی و سازگاری دانش آموزان است. روش تحقیق ازنوع توصیفی است که با روش همبستگی انجام و تحلیل شده است . نمونه شامل 414دانش آموز پایه سوم مدارس راهنمایی شهر سبزوار (شامل 202 پسر و 212 دختر) است که بهروش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه خود تنظیمی یادگیری کنلو ریان و پرسشنامه سازگاری ...  بیشتر

اثربخشی بحث گروهی و ایفای نقش بر مهارت جرئت ورزی در دانش آموزان پایۀ دوم راهنمایی شهر همدان

فریبرز درتاج

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، ، صفحه 1-14

چکیده
  به منظور بررسی اثرات آموزش بحث گروهی و ایفای نقش بر توانا یی ابراز وجود 68دانش آموز ( 34 پسر و 34 دختر) پایۀ دوم راهنمایی شهر همدان به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و در قالب یک طرح پیش آزمون پسآزمون دوگروهی مورد بررسی قرارگرفتند. ابتدا با استفاده از پرسشنامه جرئت ورزی پیشآزمون اجرا و سپس مهارت جرئتورزیبرای یک گروه با روش بحث گروهی و برای ...  بیشتر

تأثیر آموزش برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان

علی شیخ الاسلامی؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ صغری ابراهمی یقوام

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، ، صفحه 1-15

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش برنام ۀ کاهش استرس مبتنی بـر ذهـن آگـاه ی بـر اضـطراب امتحان دانشآموزا ن است. روش پژوهش از نوع آزما شی ی با طرح یپ شآزمـو ن ـ پـس آزمـون بـا گـروه کنترل است. جامع ۀ آماری پژوهش را کلیۀ دانشآموزان پسر مقطـع یپـ شدانشـگاه ی شـهر شـهریار در سالتحص یلی 92-1391 تشکیل یم دادند که از میان آنها با استفاده از ...  بیشتر

ارزشیابی میزان توفیق برنامه‌های کارآفرینی و نقش آن در اشتغال مولد: مطالعه موردی در نظام مهارت آموزی رسمی در سطح پیش از دانشگاه

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ کیوان صالحی؛ حسن رضا زین آبادی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1391، ، صفحه 1-24

چکیده
  چکیده مطالعۀ حاضر، با هدف قضاوت در خصوص کیفیت برنامههای کـارآفرینی و نقـش آن در اشـتغال مولـد ، در سـه مرحله، میزان توفیق هنرستانهای دخترانۀ شهر تهران را به عنوان یکی از زیرمجموعههـای نظـام مهـارت آمـوزی رسمی در سطح پیش از دانشگاه، مورد ارزیابی قرار داده است. در مرحله «پیشارزشیابی»، نشـانگ رها و معیارهـای قضاوت در سطوح «نامطلوب، ...  بیشتر

مفهوم پردازی مرجعیت علمی در نظام آموزش عالی

سیدرضا سیدجوادین؛ طهمورث حسنقلی پور؛ فرجاله رهنورد؛ محمد تاب

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1391، ، صفحه 1-27

چکیده
  چکیده واژة مرجعیت علم ی در اذهان عمومی شبکه یا از معان و ی مفاه می را به وجود یم آورد، کـه یـ ا ن تعـدد معان و ی مفاه می موجب تضارب آراء و عدم وحدت نظر صاحبنظران برای تعریف واحـد از آن شـده است. نیا پژوهش با هدف مفهومپردازی مرجعیت علم ی به منظور دست ابی ی بـه یـ ک تعریـ ف جـامع و بررس ی معادل آن در فرهنگ نیلات صورت یپذ رفته است. روش تحق قی ...  بیشتر

صفحات ابتدایی نشریه پژوهش در نظام های آموزشی (ویژه نامه)
دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 1-12

چکیده
  صفحات ابتدایی نشریه پژوهش در نظام های آموزشی (ویژه نامه) فصلنامۀ پژوهش در نظام‌های آموزشی سال داوزدهم، ویژه‌نامه  بیشتر

Introducing a Non-Dichotomous Method for Scoring Selected-Response Tests
دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1388، ، صفحه 1-15

چکیده
  The main purpose of this study was to introduce a new non-dichotomous scoring procedure for the multiple-choice test method, called Parledge. The research also aimed to determine Parledge characteristics through a psychometric study comparing it with the “Number Correct” and “Correction for Guessing” scoring methods. There were 35 students participating in the study who were given a vocabulary and a structure tests. The results revealed favorable characteristics for parledge although it involves penalty threat. Further, positive psychometric, educational and cognitive implications ...  بیشتر

ذات گرایی در یادگیری از عمل به نظر

محمدرضا بهرنگی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1386، ، صفحه 1-22

چکیده
  در بیست سال گذشته، افراد بسیاری از کاربرد ساخت گرایی 1 در تدریس آگاه شده اند، آن را جانشین تدریس سنتی کرده اند و امروز پس از گذار از عصر رفتار گرایی و رشد شناختی به مقبولیت آن در عرصه آموزش و پرورش پی برده اند. با این وجود دلالت های معنایی و کاربردی ساخت گرایی برای یاددهی/ یادگیری و تدریس دروس مختلف بسیار متنوع، نامنظم و با شبهه و ابهام ...  بیشتر

مقایسه وضعیت تنظیم شناختی هیجان در دانش‌آموزان خانواده‌های طلاق و عادی شهر شیراز

سیمین حسینیان؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ مهرآور مؤمنی جاوید

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، ، صفحه 1-15

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تبیین تفاوت وضعیت تنظیم شناختی هیجان در دو گروه فرزندان خانواده‌های طلاق و عادی بود. جامعه‌ی موردمطالعه دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی اول دبیرستان در سال 11 بودند؛ بنابراین، برای این منظور گروه نمونه‌ای شامل 01 دانش‌آموز از خانواده‌های - تحصیلی 10 طلاق و 01 دانش‌آموز از خانواده‌های عادی به روش نمونه‌گیری در ...  بیشتر

Electronic Non Formal Education: A Case Study of Tehran Municipality

Nazila Khatib Zanjani؛ Bahman Zandi؛ Mehran Farajollahi؛ Essa Ebrahim Zadeh؛ Mohammad Reza Sarmadi

دوره 5، شماره 14 ، آذر 1390، ، صفحه 3-24

چکیده
  Considering the emergence of brand-new educational needs, non-formal education as a prerequisite of a knowledge-based society is increasingly going popular among nations in view of its continual nature. However, life-long learning as a key concept of the modern education system stands clearly at odds with traditional learning in every way of philosophy, objectives, strategies and policy-making. This research aims to compare the efficiency of electronic non formal education with that of other types of education for Tehran Municipality employees in 2009.This quasi-experimental ...  بیشتر

بررسی رابطه بین مهارت های مدیران و اثربخشی مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی ناحیه 2 شهرستان کرمان

مهدی لسانی؛ مریم دهقانی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1387، ، صفحه 5-18

چکیده
  نظام آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف فردی و اجتماعی به وجود آمده است. سازمان‌های آموزشی در سرتاسر دنیا مسئولیت مهم تامین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه برای رشد و توسعه اجتماعی را بر عهده دارند. مدیریت واحدهای آموزشی از اهمیت زیادی برخوردارند؛ زیرا که مدیران مدارس می‌توانند در راستای هدایت فعالیت‌ها و رهبری فرایندهای آموزش و پرورش، ...  بیشتر

بررسی عوامل محدود کننده و تسهیل کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش

کورش فتحی واجارگاه؛ فهیمه نصیری

دوره 1، شماره 2.3 ، مهر 1386، ، صفحه 5-18

چکیده
  این مقاله، به دلیل گستردگی پژوهش اصلی تنها به عوامل محدودکننده و تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی می‌پردازد. هدف اصلی در انجام کار، بررسی و شناسایی عوامل محدودکننده و همچنین عوامل تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی از دیدگاه متخصصان آموزش مجازی و نیز کارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش است. تحقیق ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش ‏آموز بر اساس ادراک مدیران (با رویکرد آمیخته)

طاهره محمدی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، ، صفحه 5-22

چکیده
  صدای دانش‏ آموز استراتژی برای توسعه‏ی دل‌بستگی، تعلق‌خاطر و غلبه بر سکوت دانش‌آموزان است. هدف این پژوهش طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش‏آموز ابر اساس ادراک مدیران در مدارس ابتدایی به شیوه‏ی پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی بود. در بخش کیفی 20 مدیر نمونه با سابقه‏ی مدیریت بالاتر از 15 سال در مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1400-1399 ...  بیشتر

مرور نظام‌یافته رهبری اثربخش در دانشگاه‌های علوم پزشکی

اعظم رحیم زاده کلاله؛ سعید غیاثی ندوشن؛ حمید رحیمیان؛ علی خورسندی طاسکوه؛ فضل اله احمدی

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، ، صفحه 5-18

چکیده
  دانشگاه‏‏های علوم پزشکی به‌عنوان سازمان‏های تأمین‏کننده نیروی انسانی نظام سلامت نیازمند رهبرانی اثر‏بخش به‌منظور ارتقاء جایگاه پزشکی کشور بوده‌اند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی متون مرتبط با رهبری آکادمیک و تعیین شکاف‏های پژوهشی مرتبط با آن در دانشگاه‏های علوم پزشکی ایران بود. این مطالعه نظام‏مند با بررسی متون ...  بیشتر

اثربخشی بازی‏ درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش‏آموزان با ناتوانی‏های یادگیری در شرایط همه‏گیری کووید 

انسیه سادات مصطفوی؛ مهناز اخوان تفتی؛ مریم محسن پور

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 5-16

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی بازی‏درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک به‌صورت مجازی بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش‏آموزان دارای ناتوانی یادگیری اجرا شد. روش پژوهش نیمه‏آزمایشی با طرحِ پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‏ی آماری را دانش‏آموزان پایه‏ی سوم تا ششم دارای ناتوانی یادگیری شهرستان بیرجند در سال تحصیلی ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاءکیفیت پژوهش دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

گلپر مهرابی؛ عباس عباس پور؛ علی دلاور؛ علی خورسندی طاسکوه

دوره 16، شماره 56 ، فروردین 1401، ، صفحه 5-21

چکیده
  بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت پژوهش‌ها موضوعی نیازمند توجه به ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. با توجه به متفاوت بودن معیارهای کیفیت پژوهش در حوزه‌های مختلف علمی، هدف پژوهش حاضر شناسایی ارزش‌های غالب و مضامین مرتبط با کیفیت پژوهش در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی است. از این رو، پژوهش حاضر با استفاده از دو روش مرور نظام‌مند ...  بیشتر

مدلی برای رتبه ‏بندی گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌های ایران

زینب رشیدی؛ حسن رشیدی

دوره 16، شماره 57 ، تیر 1401، ، صفحه 5-20

چکیده
  تعیین جایگاه و اهمیت گروه‌های آموزشی در ساختار عملیاتی دانشگاه و نقش به سزای آن در ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌های یک دانشگاه، یکی از مسائل مهم برای دانشگاه‌ها بوده است. برخی دانشگاه‌ها مدل‌های ساده‌ای برای رتبه‏بندی گروه‌های آموزشی ارائه کرده‌اند، اما هنوز نظام منسجم و کاملی برای رتبه‏بندی گروه‌های ...  بیشتر

تاثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر انعطاف پذیری شناختی و کنترل بازداری کودکان

هاجرالسادات قاسمی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ فریبرز درتاج؛ نورعلی فرخی

دوره 16، شماره 58 ، مهر 1401، ، صفحه 5-19

https://doi.org/10.22034/jiera.2022.167793

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر برنامه آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر انعطاف‏پذیری شناختی و کنترل بازداری کودکان پیش‏دبستان انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون-پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل حدوداً 8400 مادر دارای پسر 4-6 سال بود که فرزندان خود را در سال تحصیلی 1401-1400 در مراکز پیش‏دبستان ...  بیشتر

اعتباریابی عوامل مؤثر بر مدیریت ترومای سازمانی نو معلمان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

سودابه ابراهیمی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ حسین تقوی

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، ، صفحه 5-19

https://doi.org/10.22034/jiera.2022.169446

چکیده
  مدیریت ترومای سازمانی یک بحران بهداشت عمومی نادیده گرفته شده است در حالی که به نظر میرسد موضوع بسیار مهمی باشد که باید به درستی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی عوامل مؤثر بر مدیریت ترومای سازمانی نو معلمان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (ANN) انجام شد. روش پژوهش حاضر از نظر راهبرد کمی و از نظر تکنیک توصیفی – همبستگی بود. ...  بیشتر