شناسایی مؤلفه‏های برنامه درسی معنوی با استفاده از روش مدل‏سازی ساختاری تفسیری

فرشاد سلیمانی؛ سوسن لائی؛ محمدجواد کرم‌افروز؛ الهام کاویانی

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، ، صفحه 127-138

چکیده
  مطالعه حاضر به شناسایی و تعیین مؤلفه‏های برنامه درسی معنوی با استفاده از روش مدل‏سازی ساختاری تفسیری پرداخت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است، از نظر رویکرد قیاسی، از نظر فلسفه پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) و درنهایت طرح آن آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش را خبرگان حوزه مدیریت آموزشی تشکیل می‏دادند. روش نمونه‌گیری به‌صورت ...  بیشتر