آموزش مدل مناسب مدیریت تجربه مشتری با تاکید بر شاخص‎های مرتبط در نظام آموزش بانکی

ابراهیم حشمتی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 379-393

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی و آموزش  مدل مناسب مدیریت تجربه مشتری با تاکید بر شاخص‎های مرتبط در حوزه خدمات بانکی می‎باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع کیفی می‎باشد. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­ها نیز، روش مبتنی بر تئوری داده بنیاد تعیین شد. در رویکرد تئوری داده بنیاد در این پژوهش از ...  بیشتر