راهبردهای طرح‌ریزی فرایند رشد شغلی دانش‌آموزان

مجتبی حقانی؛ آتوسا کلانتر هرمزی؛ مهدی زارع بهرام‌آبادی؛ حسین سلیمی

دوره 16، شماره 58 ، مهر 1401، ، صفحه 114-128

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردهای موثر جهت طرحریزی فرایند رشد مسیر شغلی دانش آموزان با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جمعیت مورد مطالعه، اسناد و متون چاپ شده، اعم از کتب و مقالات مرتبط با رشد مسیر شغلی دانش آموزان در بازه زمانی بین سالهای 1390 تا 1400 بودند. با توجه به ملاک های موردنظر، تعداد 21 مورد (7 کتاب و 14 مقاله) با بهره گیری از ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاءکیفیت پژوهش دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

گلپر مهرابی؛ عباس عباس پور؛ علی دلاور؛ علی خورسندی طاسکوه

دوره 16، شماره 56 ، فروردین 1401، ، صفحه 5-21

چکیده
  بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت پژوهش‌ها موضوعی نیازمند توجه به ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. با توجه به متفاوت بودن معیارهای کیفیت پژوهش در حوزه‌های مختلف علمی، هدف پژوهش حاضر شناسایی ارزش‌های غالب و مضامین مرتبط با کیفیت پژوهش در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی است. از این رو، پژوهش حاضر با استفاده از دو روش مرور نظام‌مند ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر برکاهش کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

بهبود محمدزاده؛ علیرضا بافنده زنده

دوره 13، شماره 44 ، فروردین 1398، ، صفحه 105-119

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.85988

چکیده
  این مقاله با هدف شناسایی علل کاهش کارآموزان آموزشگاه­های فنی و حرفه­ای آزاد انجام شده است. با توجه به هدف، روش پژوهش آمیخته اکتشافی، به‌عنوان روش مناسب پژوهش انتخاب شد. روش پژوهش شامل دو مرحله کیفی و کمّی بود. در مرحله کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و انجام مصاحبه­های هدفمند و عمیق با 20 نفر از خبرگان آموزش­های فنی و حرفه‌ای، ...  بیشتر