ارائه مدلی برای ارتقاء اخلاق پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی (مورد: دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اردبیل)

عزیز پورمهدی؛ امیرحسین محمدداوودی؛ کامران محمدخانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 315-335

چکیده
  زمانی که از اخلاق و رعایت اصول اخلاقی در پژوهش صحبت می­شـود، منظـور ایـن است که پژوهش نه تنها باید دارای روش کار مناسب باشـد، بلکه از نظر اخلاقی نیز باید قابـل دفـاع باشـد. هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت ارتقای اخلاق پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی دانشگاه­های آزاد اسلامی استان اردبیل است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی ...  بیشتر

بررسی تأثیر هوش‌های رقابتی و تجاری بر تجاری‌سازی ایده‌ها با تأکید بر مزیت رقابتی در دانشگاه‌های نسل سوم به‌منظور ارائه مدل

ترانه عنایتی؛ محمد صالحی؛ طیبه جلالی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 361-378

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه مدل جهت تبیین تأثیر هوش‌های رقابتی و تجاری بر تجاری‌سازی ایده‌ها با تأکید بر مزیت رقابتی در دانشگاه‌های نسل سوم انجام ‌شده است. پژوهش حاضر باهدف کاربردی و با رویکرد ترکیبی (آمیخته) با طرح اکتشافی انجام شد.جامعه آماری در بخش کیفی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و با توجه به قانون ...  بیشتر