عوامل مؤثر بر گرایش زنان به مهارت‌آموزی در بخش مشاغل خانگی: مطالعۀ موردی در شهرستان گرمسار

کوروش جاویدنیا؛ مجتبی جاویدنیا

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1391، ، صفحه 145-167

چکیده
  چکیده در این تحقیق ، به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان به مهارتآموزی در بخش مشاغل خانگی خواهیم پرداخت و میزان اثرگذاری هر یک ازعوامل را تعیین خواهیم کرد. بدین منظور نمونهای متشکل از 50 نفر از میان کلی ۀ متقاضیان مهارتآموزی در دورههای آمـوزش مشـاغل خـانگی مرکـز آمـوزش فنـی و حرفهای شهرستان گرمسار را به روش تصادفی ساده انتخاب و با استفاده ...  بیشتر