طراحی مدل مدیریت استعداد معلمان درنظام آموزش و پرورش

زیبا زمانی فرد؛ مهری دارایی؛ سعید فرح بخش

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 311-321

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت استعداد آموزگاران در سالِ تحصیلی 97-1396 انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل خبرگان یعنی افراد دارای سابقه تدریس در حوزه مدیریت استعداد، افراد دارای کتب و مقالات مرتبط، افراد دارای سابقه کار در وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان‌های آموزش‌وپرورش استان‌ها ...  بیشتر

رابطه بین مدیریت استعداد و نظام ارزشی مدیران مقطع ابتدایی

مهدی زیرک؛ انسیه نظری؛ عباس شادپیروز؛ مریم احمدیان یزدی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 969-984

چکیده
  امروزه اعتقاد بر آن است که منابع انسانی مهم‌ترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمان است و به همین دلیل بر نقش ارزشمند استعدادها در سازمان تأکید شده و مدیریت مطلوب آنها بسیار مهم و حساس تلقی می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی مدیریت استعداد و ارتباط آن با نظام ارزشی مدیران می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی با هدف پیش بینی می باشد. جامعه ...  بیشتر

نقش فرهنگ سازمانی بر تعهد و دلبستگی شغلی منابع انسانی با میانجیگری مدیریت استعداد (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر تهران)

پریناز بنیسی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 1105-1121

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر تعهد و دلبستگی شغلی منابع انسانی با میانجیگری مدیریت استعداد انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 84830 نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ...  بیشتر