مرور نظام‌یافته رهبری اثربخش در دانشگاه‌های علوم پزشکی

اعظم رحیم زاده کلاله؛ سعید غیاثی ندوشن؛ حمید رحیمیان؛ علی خورسندی طاسکوه؛ فضل اله احمدی

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، ، صفحه 5-18

چکیده
  دانشگاه‏‏های علوم پزشکی به‌عنوان سازمان‏های تأمین‏کننده نیروی انسانی نظام سلامت نیازمند رهبرانی اثر‏بخش به‌منظور ارتقاء جایگاه پزشکی کشور بوده‌اند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی متون مرتبط با رهبری آکادمیک و تعیین شکاف‏های پژوهشی مرتبط با آن در دانشگاه‏های علوم پزشکی ایران بود. این مطالعه نظام‏مند با بررسی متون ...  بیشتر