بررسی رابطه اضطراب کرونا با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب ‏آوری

فریبا تابع بردبار؛ معصومه اسماعیلی؛ مهرناز امیری

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 16-28

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی پیش‏بینی‏ اضطراب کرونا بر اساس مهارت‌های تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب‏آوری بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و با توجه به روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز در سال تحصیلی 1400-1399 که تعداد آن‌ها حدوداً 8064 نفر بود که نمونه‏ای به تعداد ...  بیشتر

تدوین مدل اضطراب کرونا در دانش ‏آموزان براساس ابعاد روان‌شناسی مثبت‏ گرا

وجیهه ظهورپرونده؛ حسین غفاریان

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 110-119

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل اضطراب کرونا در دانش‏آموزان براساس ابعاد روان‌شناسی مثبت‏گرا بود. روش پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان متوسطه دوره دوم ناحیه سه شهر مشهد در سال تحصیلی 1400-1401 به حجم 983 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

رابطه اضطراب کرونا و بهزیستی تحصیلی با میانجیگری امید تحصیلی در دانش‌آموزان

ظریفه سهرابی؛ سجاد طاهرزاده قهفرخی؛ ابراهیم حاتم پور؛ فریق میروقشلاق؛ مهدی محمدپور

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 165-177

چکیده
  گسترش بیماری کرونا و اضطراب کرونا با تعطیلی مدارس و تغییر سریع شیوه آموزشی، بر زندگی تحصیلی و آموزشی دانش‏آموزان تأثیرگذار بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب کرونا با بهزیستی تحصیلی دانش‏آموزان با توجه به نقش میانجیگری امید تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‏آموزان ...  بیشتر