نقش فن‌آوری‌های نوین در پیشرفت آموزش‌های الکترونیکی (با نگاهی به فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل)

عباسعلی رضائی؛ محمد هادی زاهدی

دوره 12، شماره 40 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 205-222

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.66311

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی فناوری نوین در حوزه فناوری اطلاعات و تأثیر این فناوری‌ها در حوزه یادگیری به‌ویژه آموزش الکترونیکی بوده است. پیشرفت‌های فن­آوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌های اخیر، ابعاد مختلف زندگی بشری تحت تأثیر قرار داده بود. با گسترش فن­آوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور، ابزارها و روش­های آموزش نیز دچار ...  بیشتر

شناسایی عوامل علّی مؤثر بر الگوی آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران

حبیب ا... رود ساز؛ امین رضا کمالیان؛ مقصود امیری؛ احمد قائم‌مقامی تبریزی

دوره 11، شماره 36 ، خرداد 1396، ، صفحه 121-144

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.51088

چکیده
  آموزش‌های الکترونیکی می‌تواند نقشی اساسی در آینده نزدیک برای رشد و توسعه کشور داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل علّی مؤثر بر الگوی آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران و ارائه مدل است. ازاین‌رو، با نخبگان درباره موضوع پژوهش مصاحبه‌ شد. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و به روش گلوله برفی دنبال شد و درنهایت، 24 مصاحبه کیفی صورت ...  بیشتر

تأثیر نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی بر مشارکت آنان در محیط آموزش الکترونیکی

مقصود امین خندقی؛ مهوش کاظمی قره چه

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، ، صفحه 133-154

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر نگر ش دانشجویان مهندسی آموزش الکترونیکی دانشگاهفردوسی مشهد بر مشارک ت آنان در مح یط آموزش الکترونیکی م یباشد . روش پژوهشتوصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل دانشجویان مهندسی دختر و پسر دوره های آموزش- الکترونیکی فیزیک و معادلات دیفرانسیل دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 13891390 است. بررسی به شیوه نمونه گیری ...  بیشتر

ارزشیابی دورۀ آموزشی الکترونیکی رشتۀ کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات دانشگاه‏ های تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی وامیرکبیر بر اساس الگوی رودریک سیمز

اصغر زمانی؛ محمدحسن پرداختچی؛ محمد قهرمانی؛ هایده ترابیکیا

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1391، ، صفحه 107-129

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر ارزشیابی دور ة آموزشی الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات دانشگاههای تربیت مدرس ،خواجه نصیر الدین طوسی و امیرکبیر بر اساس الگوی رودریک سیمز است. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است. نمون ۀ آماری پژوهش 151 نفر از دانشجویان، استادان و آموزشیاران دور ة آموزش الکترونیکی رشتۀ کارشناسی ارشد مهندسی ...  بیشتر

مقایسة تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکة وب و آموزش به روش سنتی (سخنرانی) بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران

حسین ابراهیم آبادی؛ علی دلاور؛ علی اکبر سیف؛ یحیی تابش

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، ، صفحه 9-34

چکیده
  چکیدهدر این پژوهش به منظور مقایسۀ تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکۀ وب و آموزش به روش سنتی36 دانش آموز به صورت تصادفی از میان دانشآموزان سال دوم دبیرستان مفید انتخاب و به همینروش در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل آزمونهای پیشرفت تحصییلی،انگیزش پیشرفت و سه پرسشنامه برای اندازهگیری متغیرهای پیشبین بود. نتایج تجزیه ...  بیشتر

مقایسۀ برنامه‏ های درسی اجرا شده و کسب ‏شدۀ آموزش حضوری و الکترونیکی رشتۀ مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران

غلامعلی احمدی؛ هاشم فردانش؛ مریم رضایی

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، ، صفحه 91-117

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر مقایسۀ برنامههای درسی اجرا شده و کسبشدة رشتۀ مهندسی صنایع در دانشگاهعلم و صنعت ایران میباشد. در این پژوهش ملاک انتخاب، دروس ارائه شده در رشتۀ مهندسی صنایعبود که از طریق روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از 46 درس ارائه شده در رش تۀ مهندسیصنایع 12 درس انتخاب شد و 480 دانشجوی رشتۀ مهندسی صنایع در آموزش حضوری و الکترونیکیبه ...  بیشتر

ارزشیابی برنامۀ آموزش الکترونیکی رشتۀ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا داداش زاده

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، ، صفحه 119-136

چکیده
  چکیدههدف از این پژوهش ارزشیابی برنامۀ آموزش الکترونیکی رشتۀ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیراست. سؤال کلی تحقیق این است که آیا برنامۀ آموزش الکترونیکی رشتۀ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتیامیرکبیر در سطح مطلوبی قرار دارد؟ به همین منظور یازده مؤلفۀ سازماندهی، مدیریت، فنّاوری ، اهداف،محتوا، محیط ارائه، ملاحظات اخلاقی، تعامل، ارزشیابی، ...  بیشتر

امکان سنجی آموزش الکترونیکی در دانشگاه علامه طباطبائی و ارائۀ راهکار

محمد جمشیدی مقدم؛ داریوش نوروزی

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، ، صفحه 153-170

چکیده
  هدف تحقیق یافتن به سؤالات زیر بوده است: الف ) در حال حاضر دانشگاه علامه طباطبائی از چهامکانات و وسایل و تجهیزاتی جهت آموزش دانشجویان برخوردار است؟ ب) برای برگزاری دوره ها یآموزشی از راه آموزش الکترونیکی در دانشگاه علامه طباطبائی چه امکانات و تجهیزاتی لازم است ؟ ج)برنامه های آینده دانشگاه علامه طباطبائی برای برگزاری دوره های آموزشی ...  بیشتر

اصلاح نظام آموزش مجازی در ایران از منظر حقوقی

محمد هادی ورهرام

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، ، صفحه 235-253

چکیده
  چکیدههدف از ارائۀ این مقاله اصلاح نظام آموزشی مجازی در ایران از منظر حقو قی است . وزارتعلوم، تحقیقات و فنّاوری در تلاش است با ارائۀ بخشنامه و آی یننامه ها ی مربوط الگو ییمناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی در کشور ایجاد کند و بدین گونه کیفی ت آموزش ها یمجازی را تضمین کند. در این راستا سعی شده است نگاهی دقیقتر و فنیتر به ابعاد مختلفآموزش مجازی ...  بیشتر