تاثیر هوش هیجانی، خودتنظیمی و ابراز وجود بر رضایت تحصیلی با میانجی گری حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

جمشید قزوینه؛ هوشنگ جدیدی؛ علی تقوائی نیا؛ ذکرالله مروتی

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، ، صفحه 49-62

https://doi.org/10.22034/jiera.2022.169448

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطه بین رضایت تحصیلی، هوش هیجانی، خودتنظیمی و ابراز وجود در دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه بود که از بین آنها 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری به ...  بیشتر

بررسی قابلیت‏های موردنیاز معلمان و شاگردان به ‏منظور پرورش هوش هیجانی در دوره پیش ‏دبستان

سمیه ابن رومی؛ علی حسینی خواه؛ مجید علی عسگری

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 111-124

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی ویژگی معلمان و شاگردان برای پرورش هوش هیجانی در دوره پیش‏دبستان انجام شد. روش پژوهش، سنتزپژوهی بود. جامعه آماری پژوهش اسنادی کلیه اسناد شامل مقاله، کتاب علمی، رساله‏ها، منابع علمی و پایگاه‏های اطلاعات علمی مرتبط با مؤلفه‏های تعیین ویژگی‏های موردنیاز مربیان و شاگردان به‏منظور پرورش هیجانی در دوره ...  بیشتر

رابطه خودکارآمدی تحصیلی و هوش هیجانی با اضطراب در دانشجویان نظام آموزش از دور

نسیم سعید؛ فریبا درتاج

دوره 12، شماره 41 ، تیر 1397، ، صفحه 111-131

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.80626

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین رابطه خود کارآمدی تحصیلی و هوش هیجانی با اضطراب در دانشجویان آموزش از دور انجام شده است. روش انجام پژوهشتوصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان، سیستم آموزش از دور بودند. نمونه پژوهش، 196 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور بودند که در سال تحصیلی 96-95 در سیستم آموزش از دور تعدادی از واحدها را به‌صورت الکترونیکی ...  بیشتر

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژه نوجوانان

احمد بهپژوه؛ محسن شکوهی یکتا؛ فرزانه معتمدی شارک؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب

دوره 9، شماره 30 ، آذر 1394، ، صفحه 7-26

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین روایی، قابلیت اعتماد و ســاختار عاملی پرسشــنامۀ هوشــبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژةنوجوانان انجام شــده اســت. حجم نمونه شامل 298دانشآموز (158پســر و 140دختر) در دامنۀ سنی 12تا 15سالبودند که از طریق نمونهگیری خوشــهای مرحلهای از بین دانشآموزان دورة اول متوســطه مدارس شــهر تهران انتخابو با پرسشــنامۀ هوشــبهر ...  بیشتر

کنکاش در عملکرد خانواده: مقایسه موقعیت فرهنگی- اجتماعی، سب کهای والدگری، انسجام و عملکرد خانواده، قابلی تهای درون فردی و بین فردی در دانش آموزان دختر و پسر

یگانه عزیزی

دوره 9، شماره 28 ، خرداد 1394، ، صفحه 179-195

چکیده
  ارتقای قابلیت های درون فردی و بین فردی فرزندان در یک گروه از دانش آموزان مقطع متوسطهبررسی کرد. شرکت کنندگان 381 دانش آموزان شهر کرمانشاه در محدوده سنی 14 تا 18 سال بودند، که به روشخوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه عملکرد خانواده ( FFS برنارد ، 1985 ( و آزمونهوش هیجانی بار – آن ) 1980 ،Bar – on ( پاسخ دادند. نتایج نشان ...  بیشتر

توان پیشبین ترکیبی هوشهای چندگانه، وکسلر و هیجانی برای کارکرد آموزشی دانشآموزان دوره متوسطه اول

زهرا مجاهدی؛ مهناز اخوان تفتی؛ علیرضا کیامنش؛ ملوک خادمی

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، ، صفحه 107-135

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی توان پیشبین ترکیبی هوش های چندگانه، وکسلر و هوش هیجانی در ک ارکردآموزشی دانشآموزان سال سوم دوره متوسطه اول بوده است. به همین منظور 128 نفر از دانش آموزان دختردوره متوسطه اول با روش نمونهگیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه هایهوشهای چندگانه و هوش هیجانی شات را تکمیل کردند و سپس از نیمی از آنها، ...  بیشتر

خستگی ذهنی، هوش هیجانی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی

سید محمد طباطبایی نسب؛ سیدمیثم طباطبایی نسب؛ محمد علی خاصی؛ علیرضا سروش محمدآبادی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1391، ، صفحه 229-246

چکیده
  چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابط ۀ بین خستگی ذهنی و هوش هیجانی با عملکرد تحصـیلی در بـین دانشآموزان دبیرستانهای پسرانه شهر یزد است. ٔ جامعه آماری این تحقیق، هیکل ٔ دانشآموزان دبیرستان- های پسران ۀ شهر یزد است. از این جامعه نمونه ای به حجم 154 دانشآموز انتخاب شدند و با اسـتفاده از ٔ پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان، مقیاس خستگی فیسک و همکاران ...  بیشتر

بازشناسی جایگاه فراموش ‌شدۀ هوش ‌هیجانی در آموزش عالی

محمد امینی؛ محمدرضا تمنایی‌فر؛ سمیه سجادی راد

دوره 3، شماره 7 ، مهر 1388، ، صفحه 65-83

چکیده
  با توجه به نقش و جایگاه اساسی هوش­ هیجانی در رشد فردی و کسب صلاحیت‌ها و توانمندی‌های اجتماعی، این تحقیق کوشیده است تا وضعیت موجود هوش ­هیجانی و مؤلفه‌های پانزده‌گانۀ آن را در میان دانشجویان مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور، 370 دانشجو از دانشکده‌های چهارگانۀ دانشگاه کاشان (علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی، معماری و هنر) با استفاده ...  بیشتر