اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر دوره متوسطه

پروین ابوالفضلی؛ نجف طهماسبی پور؛ صادق نصری

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 383-397

چکیده
  هدف پژوهش تعیین اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان در سال تحصیلی 97-96 بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول و دوم منطقه بام و صفی آباد از توابع اسفراین بود. نمونه هم شامل کلیه ...  بیشتر

ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین حمایت سازمانی با عزت نفس و رضایت شغلی کارکنان

حسن شهریاری؛ عالمه کیخا؛ حسن خلیلی حسین ابادی؛ ابراهیم حدادی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 703-719

چکیده
  ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ تعیین رابطه بین حمایت سازمانی با عزت نفس و رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه زابل بود. روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ – ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ کارکنان دانشگاه زابل به تعداد 500 نفر بودند، برای تعیین ﺣﺠﻢ نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد 217 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش نمونه ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی برافزایش عزت نفس و کاهش تعارضات والد_فرزند 

اکرم مظاهری؛ سیمین دخت رضاخانی

دوره 11، شماره 37 ، شهریور 1396، ، صفحه 131-150

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.57769

چکیده
  تحقیق حاضر به‌منظوربررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش عزت نفس وکاهش تعارضات والد فرزند در دختران دانش‌آموز دبیرستان‌های منطقه 13 شهر تهران انجام گرفت. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمونپس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری موردمطالعه را دختران دانش‌آموزپایه اول، دوم وسوم تشکیل می‌دادند که در نیمسال اول سال ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس دانش آموزان 1389- مدارس راهنمایی شهرستان نیشابور سال تحصیلی 90

رضا نوروززاده؛ مهران فرج اللهی؛ راضیه منصورنیا

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، ، صفحه 85-100

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزتنفسدانش آموزان مدارس1389 م یباش د. این تحقیق به لحاظ هدف، - راهنمایی شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 90کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل ( 3311 نفر دختر و 3561 نفرپسر) دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر نیشابور بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 692نفر ( 351 پسر و 341 نفر دختر ...  بیشتر

تبیین نقش عزت نفس و پیشینۀ تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران

زهراسادات تولیتی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1390، ، صفحه 109-128

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش عزت نفس و پیشینۀ تحصیلی در عملکرد تحصیلی است. به همین منظور از میان دانشجویان دانشگاه­های شهر تهران، 522 دانشجو به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این مقاله پرسشنامه عملکرد تحصیلی (EPT) فام وتیلور (1999) و  پرسشنامه عزت­نفس آیزنک است. همچنین از میانگین نمرات ترم قبل دانشجویان به عنوان ...  بیشتر