شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های کمال‌گرایی در مدیران آموزش و پرورش استان مازندران

پروین اسدپور؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ وحید فلاح

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 1869-884

چکیده
  هدف پژوهش، شناسایی و رتبه­بندی مؤلفه­های کمال­گرایی در مدیران آموزش و پرورش استان مازندران بود. این پژوهش­ از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه­یابی بود. جامعه آماری را کلیه مدیران و روسای گروه­های ادارات آموزش و پرورش و مدیران و معاونین مدارس استان مازندران به تعداد 2653 نفر تشکیل می­دادند که بر اساس فرمول ...  بیشتر