بررسی ارتباط بین سبک زندگی اسلامی-جهادی با راهبرد مقابله با استرس و خوشبینی

شهاب میرزایی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 1167-1183

چکیده
  پژوهش انجام شده از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی می باشد که به صورت مقطعی و جهت بررسی نقش سبک زندگی اسلامی جهادی در پیش بینی راهبردهای مقابله با استرس و خوشبینی در سال 1395 انجام شده است. جامعه مورد مطالعه، جمعیتی است که مطالعه بر روی آن انجام می شود .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ...  بیشتر

بررسی نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در ارتباط با سبک‌های مشارکت در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان

رضوان حکیم زاده؛ مجید قاسمی؛ علی مقدم زاده

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، ، صفحه 109-132

چکیده
  ھدف پژوھش حاضر بررسی نقش واسطھای درگیری تحصیلی در رابطھ بین سبکھای مشارکت در یادگیری با عملکردتحصیلی دانشجویان دانشگاه تھران در سال تحصیلی ٩٣-٩٤میباشد. روش پژوھش حاضر توصیفی )غیرآزمایشی( و از نوعطرحھای ھمبستگی و تحلیل مسیر میباشد. بدین منظور تعداد ٣٧٢نفر) ١١۵دختر و ٢۵٧پسر( از دانشجویان دانشکدهھای فنی-مھندسی و علوم رفتاری کھ بھ روش ...  بیشتر

نقش ویژگی های شخصیت در پیش بینی سبک های هویت دانشجویان

معصومه سیدی؛ محمود نجفی؛ فرحناز کیان ارثی؛ نسترن سید اسماعیلی قمی

دوره 7، شماره 23 ، اسفند 1392، ، صفحه 219-240

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیشبینی سبکهای هویت (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم - اجتنابی) بر اساسمؤلفههای شخصیت است. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. شرکتکنندگان اینپژوهش شامل تمامیِ دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان بودند که در سال89 مشغول به تحصیل بودند که از این تعداد 220 نفر به شیوه نمونهگیری در دسترس - تحصیلی 90انتخاب ...  بیشتر

بررسی تأثیر اشتغال دانشجویان بر موفقیت تحصیلی آنان

منصوره دسترنج

دوره 7، شماره 22 ، آذر 1392، ، صفحه 145-159

چکیده
  چکیدههدف از این پژوهش، بررسی تأثیر اشتغال دانشجویان بر موفقیت تحصیلی آنان م یباشد .جامعه آماری، کلیۀ دانشجویان دانشگاه پیام نور بستک بودند که از میان آ نها 98 نفر بهصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. چارچوب نظری به کار رفته در این تحقیق،نظریههای بوردیو و کلمن میباشد . روش تحقیق این مطالع ه پیمایش و ابزار جمع آوریوارد رایانه ...  بیشتر

بررسی و تبیین عوامل مؤثر در پذیرش و کاربرد سیستم های یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان یادگیری الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران

روشن احمدی؛ غلامعلی احمدی؛ گلریز زامیاد

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1391، ، صفحه 101-126

چکیده
  هدف از این تحقیق، ارائه این عوامل در قالب یک مدل و بیان ارتباط می ان این عوامل است . تحقیقاتگوناگونی در مورد عوامل تأثیرگذار بر تمایل دانشجویان به ادامۀ به کارگیری این سیستم ها انجام شده استکه در هر یک از این تحقیقات، عوامل مختلفی در نظر گرفته شده است . پس از مطالعه ادبیات موضوع ومدلهای ارائه شده در تحقیقات قبلی، عوامل مهم تر، استخراج ...  بیشتر

بررسی و مقایسه سطح بهداشت روانی دانشجویان دختر و پسر دوره ها و رشته های تحصیلی متفاوت در دانشگاه های بوعلی سینا و پیام نور

رسول کردنوقابی؛ فتانه درتاج

دوره 4، شماره 10 ، آذر 1389، ، صفحه 59-74

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین سطح بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در مقطع کارشناسی و مقایسه آن با دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان و کبودرآهنگ در همین مقطع تحصیلی بود. ازجمله اهداف دیگر این پژوهش مقایسه سطح بهداشت روانی دانشجویان دختر و پسر و دانشجویان دوره‌های تحصیلی متفاوت (روزانه و شبانه) و دانشکده‌های متفاوت بود. پرسشنامه سلامت ...  بیشتر

بررسی و مطالعۀ دیدگاه‌های داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 و دانشجویان سال اول (داوطلبان آزمون سال 1386) به منظور شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب رشته و پیشنهاد راهکارهای بهبود آن

کورش پرند؛ غلامرضا یادگارزاده؛ فضل‌الله مقیمی؛ ابراهیم خدایی؛ حجت رنگین

دوره 3، شماره 7 ، مهر 1388، ، صفحه 43-63

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی و مطالعۀ دیدگاه‌های داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 و دانشجویان سال اول (داوطلبان آزمون سال 1386) به منظور استخراج عوامل اثرگذار بر انتخاب رشته و بیان راه‌های بهبود آن بوده است. طرح تحقیق از نوع پیمایشی و جامعۀ آماری مورد مطالعه را داوطلبان مجاز به انتخاب رشتۀ آزمون سراسری سال 1387 و دانشجویان سال اول دانشگاه‌های ...  بیشتر