رابطه تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش در کار ( مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان)

مهران نظری؛ سعید صیادی؛ مسعود پورکیانی؛ محمد جلال کمالی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 439-460

چکیده
  پژوهش با هدف تبیین رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش در کار در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان شامل 15 واحد دانشگاهی و به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری 2428 نفر از کارکنان واحد های دانشگاهی آزاد اسلامی بوده که تعداد332 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد ...  بیشتر

The Study of Effective Factors with Emphasis on Training for Employees' Empowerment in Center for Medical Documents in Social Security Organization
دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1388، ، صفحه 43-56

چکیده
  In an organization, human resources are known as a valuable and lasting capital. In order to get the most out of these resources, employees' empowerment appeared in the management literature. Empowerment refers to the delegation of authority in order to lay appropriate ground for self-motivation and self-efficacy among employees.The main aim of this study was to explore the effective factors, especially training for employees'  empowerment. The statistical population of this study comprised 350 personnel of Center for Medical Documents (CMD), affiliated to the Social Security Organization.The ...  بیشتر