مدلی برای رتبه ‏بندی گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌های ایران

زینب رشیدی؛ حسن رشیدی

دوره 16، شماره 57 ، تیر 1401، ، صفحه 5-20

چکیده
  تعیین جایگاه و اهمیت گروه‌های آموزشی در ساختار عملیاتی دانشگاه و نقش به سزای آن در ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌های یک دانشگاه، یکی از مسائل مهم برای دانشگاه‌ها بوده است. برخی دانشگاه‌ها مدل‌های ساده‌ای برای رتبه‏بندی گروه‌های آموزشی ارائه کرده‌اند، اما هنوز نظام منسجم و کاملی برای رتبه‏بندی گروه‌های ...  بیشتر