نقش آموزش‌های مجازی و حاکمیت فن‌آوری اطلاعات در شایسته‌سالاری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان

هادی کازرونی شامیری؛ سعید مرادی

دوره 13، شماره 44 ، فروردین 1398، ، صفحه 155-169

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.134040.1495

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر نقش آموزش­های مجازی و حاکمیت فن­آوری اطلاعات در شایسته­سالاری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نوع پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی بود. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر از مدیران و معاونین مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان تشکیل شده بود (250 نفر) که تعداد 185 ...  بیشتر