بررسی رابطه بین نیازهای غالب و عملکرد آموزشی معلمان

بهمن کرد؛ فریدون احمدی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1387، ، صفحه 121-136

چکیده
  توجه به اهمیت خاصی که آموزش و پرورش در توسعه همه جانبه دارد و یکی از عواملی که به نحوی با کارایی نظام آموزشی در ارتباط است و می تواند آن را تحت تاثیر قرار دهد، ارضاء یا عدم ارضای نیازهای غالب معلمان و تاثیر آنان بر عملکرد آموزشی معلمان است. هدف این مطالعه، شناسایی نیازهای غالب معلمان مقاطع مختلف تحصیلی در استان کردستان و آمار قبولی دانش ...  بیشتر