فراتحلیل عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان

زهرا حسنی آبیز؛ مهرداد ثابت؛ حسن پاشاشریفی؛ نسترن شریفی

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، ، صفحه 72-82

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان انجام شد. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش مرور نظام‌مند یافته‌های پژوهشی جمع‌آوری گردید. سپس از روش فراتحلیل برای پاسخگویی به سؤالات استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه‌ی پژوهش‌هایی است که در زمینه عوامل اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان ...  بیشتر

ارائه الگویی به منظورارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی

عنایت الله مومنی؛ افسانه زمانی مقدم؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 239-254

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی به‌منظور ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی در سال 1398 انجام پذیرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر برحسب نوع داده آمیخته (اکتشافی)، برحسب هدف، کاربردی-بنیادی، ازنظر زمان گرداوری داده مقطعی و ازنظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران شعب بانک ملی ایران ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر معنویت سازمانی دردانشگاه های علمی کاربردی استان تهران

عقیل منصوری لطفعلی؛ محمد تقی ایمانی؛ اصغر شریفی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 495-507

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر معنویت سازمانی در واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران بود.روش پژوهش حاضر کاربردی؛ آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی، و توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری بخش کیفی 10 نفر از صاحبنظران و خبرگان دانشگاهی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. در بخش کیفی نیز از میان جامعه آماری 3950 ...  بیشتر