بررسی نقش سواد رسانه ‏ای در پیش‏ بینی نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی دانشجویان و اساتید در ایام کرونا

فریبا درتاج؛ مریم رجبیان ده زیره؛ آزاد الله کرمی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 85-97

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سواد رسانه‏ای در پیش‏بینی نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی دانشجویان و اساتید در ایام کرونا بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی ازلحاظ روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور کرمان بودند که 473 نفر از آن‌ها (366 نفر از دانشجویان و 107 نفر از اساتید) با روش ...  بیشتر

بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و هوش اخلاقی با تعهد زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان

رضا بلاغت؛ هادی احمدی؛ نجمه گلزاری مقدم

دوره 10، شماره 32 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 186-207

چکیده
  مطالعه حاضر باهدف بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و هوش اخلاقی با تعهد زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت. این پژوهش توصیفی همبستگی از نوع رگرسیون بود که به شیوه نمونه‌گیری طبقه ای-تصادفی 308 نفر از دانشجویان متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1394 از طریق سه پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت (1950)، هوش اخلاقی ...  بیشتر

دیدگاه دانشجویان دربارة نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت

محمد افخمی عقدا؛ محمود کمالی زارچ؛ شکو راوه نادر

دوره 9، شماره 29 ، شهریور 1394، ، صفحه 144-162

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی دیدگاه دانشجویان درباره نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت انجام شده است.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.همه ی شرکت کنندگان در این پژوهش دانشجویان دوره ی کارشناسیدانشگاه یزد در نیمسال دوم سال تحصیلی 91 - 1390 بودند. بدین منظور 405 نفراز دانشجویان دانشگاه یزد به روشنمون هگیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارتحقیق ...  بیشتر

عادات و نگرش های خواندن دانشجویان کارشناسی دانشکده روا نشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

عصمت مومنی؛ فاطمه علی زاده؛ علیرضا عبودیت

دوره 9، شماره 28 ، خرداد 1394، ، صفحه 59-86

چکیده
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسیو علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. با توجه به حجم جامعه آماری ) 1607 نفر(، گروه نمونه به تعداد 310نفر بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه عادات و نگرش خواندناست. به منظور انجام تحلیل های ...  بیشتر

دیدگاه دانشجویان دربارة نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت

محمد افخمی عقدا؛ محمود کمالی زارچ؛ شکوه راوه نادر

دوره 8، شماره 27 ، اسفند 1393، ، صفحه 125-144

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی دیدگاه دانشجویان درباره نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت انجام شده است.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.همه ی شرکت کنندگان در این پژوهش دانشجویان دوره ی کارشناسیدانشگاه یزد در نیمسال دوم سال تحصیلی 91 - 1390 بودند. بدین منظور 405 نفراز دانشجویان دانشگاه یزد به روشنمون هگیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارتحقیق ...  بیشتر

بررسی رابطه چندگانه استرسورهای دانشجویی، نگرش مذهبی و سلامت روانی در دانشجویان

صادق نصری

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، ، صفحه 219-274

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی ارتباط استرسورهای دانشجویی و نگرش مذهبی با سلامت روانی دردانشجویان از طریق یک مطالعه توصیفی نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر رادانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید رجایی تشکیل میدادند. نمونه آماری شامل358 دانشجو ( 142 دختر و 216 پسر) بوده است که به شیوه نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند.(2 ...  بیشتر

سبک شناختی، هیجان تحصیلی و عملکرد درسی در دانشجویان

حسن اسدزاده

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، ، صفحه 79-96

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین رابطۀ بین سبکشناختی، هیجان تحصیلی و عملکرددرسی در دانشجویان انجام شد . جامع ۀ پژوهش عبارت بود از کلی ۀ دانشجویان مقطعکارشناسی دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی که در سال1389 مشغول تحصیل بودند. گروه نمونۀ آماری شامل 131 نفر از دانشجویان بود - تحصیلی 90برای سنجش سب ک (KAI) که بهروش تصادفی ...  بیشتر

تعیین همبستگی متغیرهای مختلف آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه با ضریب موفقیت علمی دانشجویان و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی

رضاعلی محسنی؛ مهدی میرعرب؛ سعیده دامغانی

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، ، صفحه 81-109

چکیده
  چکیده ارائۀ مدلها یی برای شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت علمی دانشجویان، برای پـرورش نیـروی انسـانی متخصص، ماهر و با انگیزه در حال توسعه است؛ بنابراین، به منظـور برر سـی ارتبـاط میـان متغیرهـای آموزشی ـ پژوهشی و نی یپز ینیب ش موفقیت تحصیلی دانشجویان، تحقیقی در این زمینه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال تحصـیلی 89-88 صـورت پـذیرفت ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی ابعاد کمال‌گرایی در رابطۀ بین ابعاد فرزندپروری و اهمال‌کاری تحصیلی

حسین اساسی؛ جلیل فتح آبادی؛ محمود حیدری

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، ، صفحه 59-79

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی ابعاد کمال گرایی در رابطۀ بین ابعاد فرزندپروری واهمال کاری تحصیلی بود. بدین منظور 490 دانشجو ( 211 پسر و 279 دختر ) از دانشگاه شه یدبهشتی تهران که به شیوة نمونه گیری خوشه ای با واحد نمونه ای کلاس انتخاب شده بودند،پرسشنامۀ سبک فرزندپروری ادراک شده (نقاشیان، 1358 )، مقیاس ارزیابی اهمال کار ی نسخۀدانشجو (سولومون ...  بیشتر

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی

مقصود امین خندقی؛ معصومه محمدحسین زاده

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، ، صفحه 137-152

چکیده
  چکیدهروند استفاده از آموزش الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است . بدون شک، موفقیت در امرآموزش الکترونیکی مستلزم استقبال مخاطبان از این نوع آموزش است. یکی از روشهای پ یش بین یاستقبال افراد از موضوعی خاص و به تبع آن پیش بینی رفتار ایشان، اطلاع از نگرش آنان نسبت به آنموضوع است، هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام در فعالیت های فوق برنامه

لطف الله فروزنده؛ محمد ولی درینی؛ محمد تاب؛ فریده صیدی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1390، ، صفحه 53-69

چکیده
  این پژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام در فعالیت‌های فوق برنامه به اجرا درآمده است. حجم نمونۀ پژوهش 150 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای با انتساب متناسب تعیین شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از صاحبنظران و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای ...  بیشتر

بررسی وضعیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر براساس سهمیه ورودی

فریبرز درتاج

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1387، ، صفحه 35-44

چکیده
  ناهمگونی سطح تحصیل دانشجویان در ورود به نظام آموزش عالی، به شیوه چندگانه سهمیه‌های ورودی از موضوعات مورد بحث در دهه‌های اخیر است که در جریان تحصیل دانشجویان تاثیرگذار است. این مقاله با هدف بررسی وضعیت و عملکرد تحصیلی هفت دوره پذیرش دانشجو باتوجه به سهمیه ورودی در دانشگاه شهید باهنر انجام گرفته است. بدین منظور برای انجام کار از روش ...  بیشتر