بررسی نقش میانجی ابعاد کمال‌گرایی در رابطۀ بین ابعاد فرزندپروری و اهمال‌کاری تحصیلی

حسین اساسی؛ جلیل فتح آبادی؛ محمود حیدری

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، ، صفحه 59-79

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی ابعاد کمال گرایی در رابطۀ بین ابعاد فرزندپروری واهمال کاری تحصیلی بود. بدین منظور 490 دانشجو ( 211 پسر و 279 دختر ) از دانشگاه شه یدبهشتی تهران که به شیوة نمونه گیری خوشه ای با واحد نمونه ای کلاس انتخاب شده بودند،پرسشنامۀ سبک فرزندپروری ادراک شده (نقاشیان، 1358 )، مقیاس ارزیابی اهمال کار ی نسخۀدانشجو (سولومون ...  بیشتر