ارزیابی و مقایسۀ توانمندی دانشجو ـ معلمان با مدرسان آنان در بهره‌گیری از اینترنت در مراکز تربیت معلم

بی بی عشرت زمانی؛ عفت جعفری؛ امین محمدی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1391، ، صفحه 65-90

چکیده
  چکیده هدف نوشتار حاضر ارزیابی و مقایسه توانمندیها ی دانشجو ـ معلمان و مدرسان مراکـز تربیـ ت معلـم در بهرهگیری از یا نترنت در زمینههای گوناگون آموزشی و تربیتی است. هدف دیگـر ایـن نوشـتار ، شناسـایی دلایل تفاوتها ی احتمالی توانمنـد یهـا در ایـن دو گـروه و شناسـایی موانـع موجـود بـرای اسـتفاده از نوآوریها ی نوین در مراکز تربیت معلم ...  بیشتر