آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(1395)

مرتضی امانی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی

دوره 14، شماره 49 ، تیر 1399، ، صفحه 7-23

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر آسیب‏شناسی آیین‏نامه واگذاری اختیارات برنامه‏ریزی درسی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در سال 1396 بود. روش پژوهش کاربردی، توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی مقطعی بود. جامعه پژوهش کلیه اعضای هیئت‏علمی گروه علوم تربیتی دانشکده‏های روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی بود که با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای ...  بیشتر

ارتباط بین نگرش و کاربرد ابزارهای الکترونیکی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

سید مجید عبداللهی؛ بی بی عشرت زمانی؛ زهرا بابادی عکاشه

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، ، صفحه 97-121

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش و چگونگی کاربرد اعضای هیأت علمی دانشگاه هایدولتی استان اصفهان نسبت به استفاده از منابع الکترونیکی انجام گرفته است . روش پژوهشتوصیفی همبستگی است. 132 نفر از اعضای هیئت علمی سه دانشگاه اصفهان، صنعتی وعلوم پزشکی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهشپرسشنامهاستاندارد سنجش نگرش معلمان ...  بیشتر

عوامل و شاخص های مؤثر بر بهره وری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

عباس خورشیدی؛ مهدی مهدوی؛ احمد سلمانی قهیازی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1387، ، صفحه 75-100

چکیده
  مقاله حاضر، به بررسی عوامل و شاخص­های مؤثر بر بهره وری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از دیدگاه متخصصان، رؤسا و استادان آن مراکز می پردازد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول مربوط، حجم نمونه مورد مطالعه 600 نفر است. یک پرسشنامه 240 ماده ای شاخص های بهره وری آموزش عالی که روایی آن به وسیله تحلیل عاملی تایید و اعتبار آن به وسیله ...  بیشتر