پیش‌بینی رفتارهای تخریبی فرزندان از طریق بافت و کارکرد خانواده با میانجی‌گری نظم‌جویی شناختی هیجان و نظریه ذهن

علی دره کردی؛ ناصر بهروزی؛ غلامحسین مکتبی؛ کیومرث بشلیده

دوره 11، شماره 36 ، خرداد 1396، ، صفحه 261-279

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.51093

چکیده
    هدف پژوهش حاضر یافتن رابطه علَی بافت و کارکرد خانواده با رفتارهای تخریبی با میانجی­گری نظم‌جویی شناختی هیجان و نظریه ذهن است. جامعه آماری دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اهواز بودند. نمونه‌ای 384 نفری به‌صورت تصادفی چندمرحله­ای انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس رفتارهای تخریبی نبوی و همکاران (1390)، فرم کوتاه تنظیم شناختی هیجان ...  بیشتر