شکل گیری عملیات زمانی در دانش آموزان دوره راهنمایی

محترم نعمت طاووسی

دوره 8، شماره 27 ، اسفند 1393، ، صفحه 175-190

چکیده
  در این پژوهش چگونگی شکل گیری عملیات زمانی در دوره راهنمایی شهر تهران بررسی شد. 1020 دانش آموز ) 510دختر و 510 پسر( پایه های تحصیلی اول تا سوم راهنمایی از پنج منطقه اقتصادی- اجتماعی شهر تهران با روشنمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و آزمون جا به جایی مایعات پیاژه )ترتیب توالی رویدادها و مدت زمان(در مورد آنها به اجرا درآمد. تحلیل داده ...  بیشتر