بررسی تحقق اهداف آموزش عالی براساس سند چشم‌انداز بیست‌ سالۀ کشور با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

سیدحسین ابطحی؛ محسن ترابیان

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1389، ، صفحه 31-60

چکیده
  سیستم آموزش عالی کشور، با هدف فراهم کردن موجبات اجرای مطلوب کلیۀ برنامه‌ها و تکالیف مربوط به آموزش عالی و افزایش کارایی سیستم آموزش عالی، به عنوان سازمانی تشکیل شده است. با عنایت به چشم‌انداز بیست ‌سالۀ کشور، اهداف تعالی و پیشرفت کشور در صحنۀ علم و فنّاوری و روابط بین‌المللی با ترویج پژوهش و دسترسی به مرزهای دانش و تعمیق ارزش‌های ...  بیشتر