رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر

عاطفه کمایی؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدری؛ فرح نادری؛ بهنام مکوندی

دوره 14، شماره 48 ، فروردین 1399، ، صفحه 109-125

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر رامهرمز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه این پژوهش تمامی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم بود، که در سال تحصیلی 97-1396، مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور تعداد 302 نفر دانش‏آموز، ...  بیشتر

مقایسه درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر

محمد رضا عسکری؛ بهنام مکوندی؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 13، شماره 46 ، آبان 1398، ، صفحه 35-48

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.165928.1769

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اهواز بود. این پژوهش از نوع کمی مقایسه‌ای بود. نمونه آماری شامل 300 نفر (140 پسر و 160 دختر) که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ (1391)، ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت در ارتباط بین ساختار هدف نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

صدیقه جعفری؛ ملوک خاتمی؛ وحید نجاتی؛ مهناز اخوان تفتی؛ غلامرضا صرامی

دوره 10، شماره 32 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 23-51

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت در ارتباط بین ساختار هدف نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده‌های فنی و مهندسی 5 دانشگاه سراسری تهران می‌باشد که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 400 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. ابزارهای مورد استفاده در ...  بیشتر

پیش بینی رویکردهای مطالعه دانشجویان از طریق صفات شخصیت با واسط هگری اهداف پیشرفت

صادق صیادی؛ جعفر صادق کاظم زاده؛ سید حسین طباطبائی

دوره 9، شماره 28 ، خرداد 1394، ، صفحه 31-58

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پی شبینی رویکردهای مطالعه دانشجویان از طریق صفات شخصیت با واسط هگری اهداف پیشرفتبود. نمونه پژوهش نیز شامل 384 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بود که به روش نمون هگیری خوشه ای انتخابشدند. ابزار: پرسشنامه R-SPQ-2F )بیگز، کمبر و لیونگ، 2001 (، پرسشنامه AGQ )الیوت و مک گرگور، 2001 ( وسیاهه BFI )جان، دوناهو و کنتل، 1991 (. روش تحلیل ...  بیشتر

مقایسۀ جهت گیری هدف پیشرفت و بازده های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی نمونه و عادی

رحیم بدری گرگری؛ جواد حاتمی؛ روحالله اسماعیلی اقدم

دوره 4، شماره 11 ، اسفند 1389، ، صفحه 41-57

چکیده
  چکیدهاین پژوهش، جهتگیری هدف پیشرفت و بازدههای شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشآموزان دختر وپسر مدارس نمونه و عادی مقطع راهنمایی شهر مرند را مورد مطالعه قرار داد. 130 نفر از دانشآموزاننمونه (دختر 60 و پسر 70 نفر) و 130 نفر دانشآموز از مدارس عادی دولتی ( 60 دختر و 70 پسر ) باروش نمونهگیری تصادفی طبقهای ٤بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و کریج سی ...  بیشتر